Analiza jakościowa metodą GC-MS

Jakościowe oznaczanie lotnych związków organicznych metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS).

Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (GC-MS) stanowi połączenie dwóch zaawansowanych technik instrumentalnych dedykowanych do oznaczania związków organicznych.  
Stosowana przez nasze laboratorium technika GC-MS jest dobrą metodą, zarówno identyfikacji, jak i oznaczeń śladowych ilości lotnych związków organicznych w złożonych matrycach różnego typu i pochodzenia. Metoda pozwala na analizę jakościową szeregu związków organicznych w próbkach żywności, materiałach biologicznych, lekach, wodzie, ściekach, powietrzu, odpadach, glebach, farbach, lakierach, paliwach, tworzywach sztucznych i innych.


Stosując technikę GC-MS, jesteśmy w stanie zidentyfikować jakościowo skład oraz oznaczyć ilościowo związki węglowodorów i ich pochodnych należących do grup takich, jak np.:

  • węglowodory alifatyczne i aromatyczne;
  • halogenopochodne węglowodorów alifatycznych i aromatycznych;
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA);
  • alkohole, fenole, aldehydy, ketony, estry, kwasy karboksylowe, aminy, amidy;
  • pestycydy ( organofosforanowe, polichlorowe, pyretroidy)


stanowiących zarówno zanieczyszczenia naturalnych próbek, jak i będących głównymi składnikami badanych matryc.


Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta