Analiza jakościowa metodą GC-MS

Jakościowe oznaczanie lotnych związków organicznych metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS).

Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (GC-MS) stanowi połączenie dwóch zaawansowanych technik instrumentalnych dedykowanych do oznaczania związków organicznych.  
Stosowana przez nasze laboratorium technika GC-MS jest dobrą metodą, zarówno identyfikacji, jak i oznaczeń śladowych ilości lotnych związków organicznych w złożonych matrycach różnego typu i pochodzenia. Metoda pozwala na analizę jakościową szeregu związków organicznych w próbkach żywności, materiałach biologicznych, lekach, wodzie, ściekach, powietrzu, odpadach, glebach, farbach, lakierach, paliwach, tworzywach sztucznych i innych.


Stosując technikę GC-MS, jesteśmy w stanie zidentyfikować jakościowo skład oraz oznaczyć ilościowo związki węglowodorów i ich pochodnych należących do grup takich, jak np.:

  • węglowodory alifatyczne i aromatyczne;
  • halogenopochodne węglowodorów alifatycznych i aromatycznych;
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA);
  • alkohole, fenole, aldehydy, ketony, estry, kwasy karboksylowe, aminy, amidy;
  • pestycydy ( organofosforanowe, polichlorowe, pyretroidy)


stanowiących zarówno zanieczyszczenia naturalnych próbek, jak i będących głównymi składnikami badanych matryc.


Zostaw numer - oddzwonimy

Aktualności

Akustyka budowlana.

W związku z rosnącym na rynku zapotrzebowaniem na konsultacje i pomoc w zagadnieniach akustyki budynków mieszkalnych proponujemy Państwu:

  • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych wewnętrznych
  • pomiary izolacyjności akustycznej stropów od dźwięków uderzeniowych
  • pomiary drgań przenoszonych przez podłoże na budynki
  • dobór izolacyjności akustycznej stolarki okiennej z uwzględnieniem nawiewników w oparciu o polską normę PN-B-02151-3
  • szacowanie izolacyjności akustycznej przybliżonej R’ przegród budowlanych wewnętrznych oraz stropów z uwzględnieniem przenoszenia bocznego w oparciu o polskie normy PN-EN 12354-1 oraz PN-EN 12354-2
Więcej…
Ankieta.

Zapraszamy Państwa jako naszych Klientów do wypełnienia ankiety, dotyczącej satysfakcji z oferowanych przez nas usług.

Więcej…
Pomiary nielaserowego promieniowania optycznego.

Laboratorium wdrożyło metodę badawczą pozwalającą na ocenę zagrożenia nielaserowym promieniowaniem optycznym występującym na stanowiskach pracy.

Więcej…
Zachęcamy do zapoznania się z nowym, rozszerzonym zakresem akredytacji.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym rozszerzeniu zakresu akredytowanych badań wykonywanych przez Laboratorium Ekolab Sp. z o.o.

Więcej…
Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta