Pomiary oświetlenia - pomiary natężenia i równomierności oświetleniaDo obowiązków każdego pracodawcy należy zapewnienie pracownikom higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. Trzeba spełnić m.in. wymagania oświetleniowe. Niezbędny jest cyklicznie wykonywany pomiar natężenia oświetlenia oraz udziału światła dziennego. Dotyczy to intensyfikacji naświetlenia ogólnego, stanowiskowego i ewakuacyjnego, jak również jego równomierności. Kompleksowe badania realizowane przez naszą firmę obejmują analizę wymienionych czynników.

Pomiary natężenia oświetlenia a regulacje prawne

Wykonujemy pomiary natężenia i równomierności oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy zgodnie z normą PN-83/E-04040.03 oraz procedurą EKOLAB/H/PB–11 wydanie 2 z dnia 10.10.2022 r. Regulacje prawne określające zasady przeprowadzenia analiz znajdują się w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Badania intensyfikacji naświetlenia, obejmujące też udział światła dziennego, wykonuje się po oddaniu pomieszczeń do użytku, przy tworzeniu nowych stanowisk pracy oraz po dokonaniu modernizacji w celu spełnienia wymagań oświetleniowych. Wyniki porównuje się z wartościami dopuszczalnymi podanymi w Polskich Normach.


Trzeba pamiętać, ze częstotliwość przeprowadzania kontroli pozostaje w gestii przedsiębiorców. Wskazane jest, aby pomiar natężenia oświetlenia i udziału światła dziennego był ponawiany po zauważeniu wszelkich nieprawidłowości dotyczących jakości naświetlenia na danym obszarze. Przepisy narzucają natomiast ponawianie co 12 miesięcy badań świetlistości przy wyjściach awaryjnych i ewakuacyjnych.


Jeśli chcą Państwo mieć pewność, że miejsce pracy stale będzie spełniać wymagania oświetleniowe, zapraszamy do podjęcia współpracy.

Pomiary oświetlenia - pomiary natężenia i równomierności oświetlenia - Badania czynników szkodliwych środowiska pracy

Pomiary środowiska pracy (BHP)