Pomiary oświetlenia - pomiary natężenia i równomierności oświetlenia

Pomiary oświetlenia - pomiary natężenia i równomierności oświetlenia

Wykonujemy pomiary natężenia i równomierności oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy zgodnie z normą PN-83/E-04040.03 oraz procedurą EKOLAB/H/PB–11 wydanie 2 z dnia 10.10.2022 r. Regulacje prawne określające zasady przeprowadzenia pomiarów znajdują się w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomiary natężenia oświetlenia wykonuje się po oddaniu pomieszczeń do użytku, przy tworzeniu nowych stanowisk pracy oraz po dokonaniu modernizacji oświetlenia. Wyniki pomiarów porównuje się z wartościami dopuszczalnymi podanymi w Polskich Normach.  

Pomiary oświetlenia - pomiary natężenia i równomierności oświetlenia - Badania czynników szkodliwych środowiska pracy

Pomiary środowiska pracy (BHP)