Zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk, unieszkodliwianie)

Zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk, unieszkodliwianie)

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez zbieranie odpadów rozumie się gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nieprowadzące do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany klasyfikacji odpadów oraz tymczasowe magazynowanie odpadów.

Natomiast przetwarzanie odpadów to procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie. Procesy te wymienione są w załączniku 1 i 2 ustawy o odpadach:

a) Załącznik 1 – niewyczerpujący wykaz procesów odzysku:

 • R1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii,
 • R2 Odzysk/regeneracja rozpuszczalników,
 • R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania),
 • R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali,
 • R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych,
 • R6 Regeneracja kwasów lub zasad,
 • R7 Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń,
 • R8 Odzysk składników z katalizatorów,
 • R9 Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów,
 • R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska,
 • R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10,
 • R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11,
 • R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów),

 

b) Załącznik nr 2 niewyczerpujący wykaz procesów unieszkodliwiania:

 • D1 Składowanie w gruncie lub na powierzchni ziemi (np. składowiska itp.),
 • D2 Przetwarzanie w glebie i ziemi (np. biodegradacja odpadów płynnych lub szlamów w glebie i ziemi itd.),
 • D3 Głębokie zatłaczanie (np. zatłaczanie odpadów w postaci umożliwiającej pompowanie do odwiertów, wysadów solnych lub naturalnie powstających komór itd.),
 • D4 Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów ciekłych i szlamów w dołach, poletkach osadowych lub lagunach itd.),
 • D5 Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.),
 • D6 Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz i oceanów,
 • D7 Odprowadzanie do mórz i oceanów, w tym lokowanie na dnie mórz,
 • D8 Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1-D12,
 • D9 Obróbka fizyczno-chemiczna, niewymieniona w innej pozycji niniejszego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach D1-D12 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.),
 • D10 Przekształcanie termiczne na lądzie,
 • D11 Przekształcanie termiczne na morzu,
 • D12 Trwałe składowanie (np. umieszczanie pojemników w kopalniach itd.),
 • D13 Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1-D12,
 • D14 Przepakowywanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1-D13,
 • D15 Magazynowanie poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1-D14 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

 

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów prowadzi się w instalacjach, ale w okreśłonych przypadkach dopuszcza się także przetwarzanie odpadów poza instalacjami – zgodnie z warunkami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.

 • Zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów może wydawać:
 • Marszałek Województwa;
 • Starosta;
 • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (na terenach zamkniętych).

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów należy złożyć do organu właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Wniosek powinien zawierać elementy, które zostały określone w art. 42 ustawy z 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U.2019.701 z późniejszymi zmianami). Do wniosku należy dołączyć:

 • Zaświadczenie o niekaralności za określone przestępstwa przeciwko środowisku dołącza:
  • prowadzący instalację;
  • prowadzący instalację, będący osobą fizyczną albo wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 • Oświadczenie o niekaralności za wybrane wykroczenia dotyczące gospodarowania odpadami:
  • posiadacz odpadów będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą;
  • wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
  • Rodzaje zaświadczeń i oświadczeń szczegółowo określa art. 42 ust. 3a ustawy o odpadach.
 • Operat przeciwpożarowy;
 • Postanowienie o warunkach ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części, lub innego miejsca magazynowania odpadów;
 • Określenie wielkości oraz sposobu uregulowania zabezpieczenia roszczeń;
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu;
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu – np. akt własności, umowa dzierżawy;
 • Inne dokumenty, np. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

W toku postępowania urząd prowadzący postępowanie wystąpi z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Procedura uzyskania zezwolenia na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów jest skomplikowana i wymaga dużej znajomości przepisów, nie tylko związanych bezpośrednio z ochroną środowiska. Nasi specjaliści będą służyć Państwu wsparciem merytorycznym na wszystkich etapach postępowania administracyjnego. Na bieżąco współpracujemy inżynierem pożarnictwa przygotowującym operat ppoż. oraz organami wydającymi decyzję. Uczestniczmy w wizjach lokalnych.

Uzyskanie zezwolenia na zbieranie/ przetwarzanie odpadów bardzo często powinno zostać poprzedzone uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Cała procedura może trwać od kilkunastu miesięcy do nawet kilku lat, dlatego warto powierzyć to zadanie solidnemu partnerowi, który posiada wieloletnie doświadczenie i ma na swoim koncie wiele sfinalizowanych postępowań.

 

Zezwolenia na przetwarzanie odpadów odzysk, unieszkodliwianie