Pobieranie próbek ścieków

Pobieranie próbek ścieków

Oferujemy naszym Klientom kompleksową usługę obejmującą pobieranie i badanie ścieków[D4] różnego rodzaju i pochodzenia (ścieki surowe i oczyszczone, ścieki komunalne, ścieki przemysłowe, wody opadowe, wody pochłodnicze itd.).
Pobieramy próbki chwilowe i średniodobowe. Dysponujemy samplerami (pobierakami) do średniodobowego pobierania próbek, proporcjonalnego do czasu/przepływu. Pobieranie ścieków komunalnych i przemysłowych wykonywane jest na potrzeby spełnienia obowiązujących wymagań prawnych zawartych w rozporządzeniach:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019, poz. 1220 [PDF])
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311 [PDF])
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 964 [PDF] wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2015 poz. 1456 [PDF]).

Posiadamy zasoby ludzkie i aparaturowe do akredytowanego pobierania zapewniającego reprezentatywność próbek zarówno uśrednionych, jak i próbek średniodobowych ścieków. W przypadku braku możliwości technicznych montażu samplera możliwe jest również wykonywanie pobierania średniodobowego metoda manualną.

Sposób pobierania próbek i zakres wykonywanych badań ustalamy każdorazowo z Klientem na podstawie obowiązków wynikających z prawnych uwarunkowań lub na podstawie posiadanych przez Klienta decyzji administracyjnych. Badania oferowane przez nasze laboratorium obejmują wykonanie analiz fizykochemicznych metodami referencyjnymi lub równoważnymi do nich.

W związku z rosnącymi wymaganiami prawa oraz naszych Klientów wdrożyliśmy system zarządzania zgodny w wymaganiami opisanymi w normie PN-EN/ISO IEC 17025:2018-02, a nasze kompetencje w zakresie pomiarów i badań laboratoryjnych zostały potwierdzone certyfikatem przez Polskie Centrum Akredytacji [PDF].

Pobieranie próbek ścieków

Pobieranie próbek i badania terenowe