Analizy zanieczyszczenia gruntu

Analizy zanieczyszczenia gruntu

Wykonujemy analizy zanieczyszczenia gruntu zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 r. poz. 1395), jak również zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klientów, w szczególności przed zakupem nieruchomości, realizacją przedsięwzięcia oraz w przypadku podejrzenia wystąpienia zanieczyszczenia powierzchni ziemi na wskazanym terenie.

Nasza firma ma możliwość akredytowanego poboru i analiz próbek gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych (dokładny opis w sekcji Badania i pomiary), co pozwala nam na dostarczenie klientom kompleksowego zakresu usług związanych z tą tematyką.

Pomagamy określić wymagany zakres działań zgodnie z wytycznymi przywołanego rozporządzenia, w szczególności poprzez zdefiniowanie:

  1. substancji powodujących ryzyko szczególnie istotnych dla ochrony powierzchni ziemi, ich dopuszczalnych zawartości w glebie oraz dopuszczalnych zawartości w ziemi, zróżnicowanych dla poszczególnych właściwości gleby oraz grup gruntów, wydzielonych w oparciu o sposób ich użytkowania;
  2. szczegółowych wymagań dotyczących ustalania dopuszczalnej zawartości w glebie oraz dopuszczalnej zawartości w ziemi substancji powodującej ryzyko, innej niż wskazana w pkt 1, z uwzględnieniem analizy jej wpływu na zdrowie ludzi i stan środowiska;
  3. etapów identyfikacji terenów zanieczyszczonych, w tym: a) sposobu ustalenia działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia gruntu na danym terenie obecnie lub w przeszłości, b) sposobu ustalenia listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest spodziewane ze względu na działalność, o której mowa w lit. a, c) źródeł informacji istotnych dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi, d) warunków uznawania istniejących badań zanieczyszczenia gleby i ziemi za aktualne, e) etapów i sposobów prowadzenia badań zanieczyszczenia gruntu;
  4. rodzajów działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności zanieczyszczeń;
  5. referencyjnych metodyk wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi;
  6. szczegółowych wymagań dotyczących oceny zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, gdzie jest lub była w przeszłości eksploatowana instalacja wymagająca uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w celu zapewnienia identyfikacji każdego zanieczyszczenia przed uruchomieniem instalacji, w trakcie jej eksploatacji oraz po zamknięciu, w tym wymagań dotyczących zakresu i sposobu sporządzenia raportu początkowego, o którym mowa w art. 208 ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, pomiarów, o których mowa w art. 211 ust. 6 pkt 4 tej ustawy, i raportu końcowego, o którym mowa w art. 217b ust. 1 tej ustawy.
Analizy zanieczyszczenia gruntu