Pozwolenia na derogacje gatunków chronionych

Pozwolenia na derogacje gatunków chronionych

Ekolab Sp. z o. o. pomaga klientom uzyskać zezwolenia w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 Ustawy o ochronie przyrody, w przypadku stwierdzenia występowania na analizowanym terenie gatunków chronionych roślin i/lub zwierząt, który występowanie koliduje z terenem realizacji inwestycji.

Należy pamiętać, że zgodnie z przywołanym artykułem 51 wyżej wymienionej ustawy, w stosunku do:

I. dziko występujących roślin lub grzybów gatunków objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone następujące zakazy:

 1. umyślnego niszczenia;
 2. umyślnego zrywania lub uszkadzania;
 3. niszczenia ich siedlisk lub ostoi;
 4. dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej lub niszczenia gleby w ostojach;
 5. hodowli;
 6. pozyskiwania lub zbioru;
 7. przetrzymywania lub posiadania okazów gatunków;
 8. zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu okazów gatunków;
 9. wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
 10. umyślnego przemieszczania w środowisku przyrodniczym;
 11. umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.

 

II. dziko występujących zwierząt gatunków objętych ochroną gatunkową mogą być wprowadzone następujące zakazy:

 1. umyślnego zabijania;
 2. umyślnego okaleczania lub chwytania;
 3. umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych lub form rozwojowych;
 4. transportu;
 5. chowu lub hodowli;
 6. zbierania, pozyskiwania, przetrzymywania, posiadania lub preparowania okazów gatunków;
 7. niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania;
 8. niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień;
 9. umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień;
 10. zbywania, oferowania do sprzedaży, wymiany, darowizny lub transportu w celu sprzedaży okazów gatunków;
 11. wwożenia z zagranicy lub wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
 12. umyślnego płoszenia lub niepokojenia;
 13. umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących;
 14. fotografowania, filmowania lub obserwacji, mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie;
 15. umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;
 16. umyślnego wprowadzania do środowiska przyrodniczego.

 

Chronione gatunki roślin wraz z obowiązującymi zakazami opisane są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409), a zwierząt w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).

Pozwolenia na derogacje gatunków chronionych