Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Zajmujemy się sporządzaniem sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, do ponoszenia których zobowiązany jest podmiot korzystający ze środowiska. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala w szybki i sprawny sposób ustalić z klientem zakres jego korzystania ze środowiska, co stanowi podstawę do sporządzenia rzetelnego sprawozdania oraz wyliczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska.

Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, opłaty za korzystanie ze środowiska ponosi się za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wydanie uprawnień do emisji,
 • składowanie odpadów.


Minister właściwy do spraw klimatu, nie później niż do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok następny.

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska zależy od ilości i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, a w przypadku uprawnień do emisji wysokość opłaty ustala się jako iloczyn liczby uprawnień do emisji wydanych w danym roku na rachunek
posiadania operatora albo na rachunek posiadania operatora statków powietrznych
w rejestrze Unii, i obowiązującej stawki opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w zakresie emisji dwutlenku węgla w roku, w którym wydano uprawnienia do emisji.

Wysokość opłaty za składowanie odpadów zależy od ilości i rodzaju składowanych odpadów.

Podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi opłatę podwyższoną, która w przypadku wprowadzania do powietrza gazów lub pyłów jest podwyższona o 500%. Natomiast w razie korzystania ze środowiska z przekroczeniem lub naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu lub innej decyzji podmiot korzystający ze środowiska ponosi, oprócz opłaty, administracyjną karę pieniężną.

Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce.

Opłatę za dany rok kalendarzowy wnosi się do 31 marca następnego roku na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, a pozostałe opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Podmiot korzystający ze środowiska w terminie do 31 marca następnego roku, przedkłada marszałkowi województwa:

 1. wykaz zawierający wykorzystane do ustalenia wysokości opłat informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, w szczególności o:
  1. rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza i wielkości emisji – w przypadku wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza,
  2. wielkości emisji gazów cieplarnianych objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji i liczbie uprawnień do emisji – w przypadku wydania uprawnień do emisji,
  3. rodzajach i ilości składowanych odpadów – w przypadku składowania odpadów – oraz o wysokości należnych opłat,
 2. wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Wykazy sporządza się na podstawie wzorów określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2019 r., poz. 2443).

Nie wnosi się na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 800 zł. Natomiast w przypadku gdy roczna wysokość opłaty dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł, także nie przedkłada się marszałkom województw wykazów o zakresie korzystania ze środowiska.

Od 1 stycznia 2019 r. podmioty korzystające ze środowiska ustalają wysokość opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza na podstawie wielkości rocznych rzeczywistych emisji określonych w raporcie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.

Efektem naszej pracy jest kompletne sprawozdanie sporządzone zgodnie z aktualnymi wzorami wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Istnieje możliwość złożenia sprawozdania w Państwa imieniu do urzędu marszałkowskiego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.