Doradztwo w zakresie procesu inwestycyjnego

Doradztwo w zakresie procesu inwestycyjnego

Od wielu lat doradzamy naszym klientom w trakcie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją różnego rodzaju przedsięwzięć. Wspomagamy firmy już na początkowym etapie inwestycji, pomagamy uzyskać niezbędne pozwolenia, wymagane przed rozpoczęciem realizacji prac budowlanych, konsultujemy szczegóły projektu budowlanego, a także asystujemy swoją wiedzą, aż do momentu oddania obiektu budowlanego i/lub uruchomienia instalacji.

Nasze wsparcie dotyczy przede wszystkim zagadnień z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, a więc obejmuje między innymi analizę uwarunkowań prawnych i środowiskowych wynikających z charakterystyki wskazanego obszaru oraz obowiązujących aktów prawa krajowego i lokalnego, oddziaływań akustycznych, możliwości zaopatrzenia w wodę i zagospodarowania ścieków, warunków geologicznych i hydrogeologicznych, rozwiązań z zakresu gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi, występującej fauny i flory oraz potencjalnego wpływu na nią, a także potencjalnych zagrożeń związanych ze skażeniem środowiska gruntowo-wodnego.

Zakres naszego wsparcia często ma interdyscyplinarny charakter i obejmuje ścisłą współprace z firmami projektowymi, wykonawczymi oraz specjalistami z zakresu ochrony przeciwpożarowej i analiz zagrożeń awariami przemysłowymi.

Doradztwo w zakresie procesu inwestycyjnego