Pomiary stężeń substancji szkodliwych

Pomiary stężenia substancji chemicznych w powietrzu

Pomiary stężenia substancji chemicznych w powietrzu

Pobieranie próbek na obecność chemicznych czynników szkodliwych odbywa się zgodnie z normą na pobieranie próbek PN-Z-04008-7:2002 oraz PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 oraz ze szczegółowymi normami i procedurami dla danego związku chemicznego. 

Pomiary prowadzone są metodą dozymetrii indywidualnej lub metodą stacjonarną dla związków, których metodyka nie pozwala na dozymetrię. Zakresy pomiarowe oznaczanych związków dostępne są w zakresie akredytacji Laboratorium.

Pomiary stężeń substancji szkodliwych są ważne w celu monitorowania i zapobiegania szkodliwemu wpływowi tych substancji na zdrowie ludzi i środowisko. Istnieje wiele sposobów na dokonywanie pomiarów stężeń substancji szkodliwych, w zależności od rodzaju substancji, ich źródła i sposobu emisji.

Jednym z najczęściej stosowanych metod jest pomiary stężeń w powietrzu, co pozwala na ocenę jakości powietrza i stopnia zanieczyszczenia. Do pomiaru stężeń w powietrzu stosuje się różnego rodzaju przyrządy, takie jak mierniki stężenia gazów, analizatory spektralne czy też czujniki do detekcji substancji chemicznych.

Inną metodą jest pomiar stężeń substancji w wodzie lub glebie. W tym przypadku stosowane są różnego rodzaju urządzenia i metody analityczne, takie jak chromatografia gazowa lub cieczowa czy też spektrometria mas.

Pomiary stężenia substancji chemicznych w powietrzu - pomiary stężeń substancji szkodliwych

Pomiary stężeń substancji szkodliwych

Pomiary stężeń substancji szkodliwych są istotne w celu monitorowania jakości środowiska oraz podejmowania działań zapobiegawczych, takich jak np. redukcja emisji lub oczyszczanie zanieczyszczeń. W przypadku substancji szkodliwych dla zdrowia ludzi, takich jak np. tlenki azotu czy pyły zawieszone, pomiary stężeń są również wykorzystywane do oceny ryzyka dla zdrowia oraz podejmowania decyzji dotyczących ochrony zdrowia publicznego.

Pomiary środowiska pracy (BHP)