Pomiary stężenia pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w powietrzu

Pomiary stężenia pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w powietrzu

Oferujemy naszym Klientom kompleksową usługę pobierania i badania pyłu na stanowiskach pracy pochodzących z różnych źródeł gałęzi przemysłu i porównania wyników z wartościami dopuszczalnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2018 poz. 1286 z późniejszymi zmianami).

Wykonujemy pomiary na stanowiskach pracy stężeń pyłu:

– frakcji wdychalnej metodą grawimetryczną zgodnie z normami PN-Z-04507:2022-05 i PN-Z-04507:2022-05/AP1:2022-08;

– frakcji respirabilnej metodą grawimetryczną zgodnie z normami PN-Z-04508:2022-05 i PN-Z-04508:2022-05/AP1:2022-08.

Pomiary stężenia pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w powietrzu

Pomiary środowiska pracy (BHP)