Analizy laboratoryjne próbek wód powierzchniowych i podziemnych

Analizy laboratoryjne próbek wód powierzchniowych i podziemnych

Oferujemy naszym Klientom kompleksową usługę pobierania [C5] i badań jakości wód powierzchniowych i podziemnych  w szerokim zakresie pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań prawnych. Zapewniamy metodyki badań spełniające wymagania zawarte następujących rozporządzeniach:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 października 2019 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019 poz. 2147);
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2019, poz. 2148);
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. 2019, poz. 1747).
Analizy laboratoryjne próbek wód powierzchniowych i podziemnych

Oferujemy Państwu obsługę wykonaną przez kompetentny personel obejmującą zarówno etap pobrania próbek [C5] zapewniający ich reprezentatywność, jak i badania laboratoryjne na najwyższym poziomie jakości, potwierdzone certyfikatem akredytacji.

Zakres wykonywanych badań ustalamy każdorazowo z Klientem na podstawie obowiązków wynikających z prawnych uwarunkowań lub na podstawie posiadanych przez Klienta decyzji administracyjnych. Badania oferowane przez nasze laboratorium obejmują wykonanie analiz fizykochemicznych metodami referencyjnymi lub równoważnymi do nich.

W związku z rosnącymi wymaganiami prawa oraz naszych Klientów, wdrożyliśmy system zarządzania zgodny w wymaganiami opisanymi w normie PN-EN/ISO IEC 17025:2018-02, a nasze kompetencje w zakresie pomiarów i badań laboratoryjnych zostały potwierdzone certyfikatem przez Polskie Centrum Akredytacji.

Analizy laboratoryjne próbek wód powierzchniowych i podziemnych