PROJEKTY UNIJNE

efrr_2007_13(1)
eu

Rozwój i wzrost konkurencyjności Ekolab Sp. z o.o. poprzez pozyskanie sprzętu badawczego podnoszącego konkurencyjność firm

Ekolab Sp. z o.o. zrealizowała umowę nr WND-RPWP.01.02.04-30-125/10 pn. „Rozwój i wzrost konkurencyjności Ekolab Sp. z o.o. poprzez pozyskanie sprzętu badawczego  podnoszącego konkurencyjność firm” , w ramach Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MŚP Schemat I Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W tamach projektu EKOLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozyskała szereg środków trwałych pozwalających na rozwinięcie nowych badań lub udoskonalenie już prowadzonych w ramach czterech pracowni:

 1. Pracownia Laboratorium Analityczne
 2. Pracownia Pomiarów Środowiska Pracy
 3. Pracownia Pomiarów Emisji Zanieczyszczeń
 4. Pracownia Akustyki Środowiska.
 

Pracownie EKOLAB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa w oparciu akredytację Polskiego Centrum Akredytacji  NR AB 869 (Certyfikat akredytacji i jej zakres na stronie internetowe). Akredytacja metod badawczych jest wymogiem prawnym od 2008 r. w zakresie pomiarów wykonywanych w środowisku a od 2009 r. w zakresie pomiarów wykonywanych w środowisku pracy.

W celu rozwoju poszczególnych pracowni w latach 2008 – 2010 zakupiono szereg środków trwałych mających na celu rozwój firmy poprzez:

 • Poprawę jakości wykonywanych usług
 • Wdrożenie nowych rodzajów usług
 • Zwiększenie wydajności pracy
 • Poszerzenie zakresu akredytacji
 

Część z przeprowadzonych badań było na moment ich wprowadzenia nowymi badaniami w skali kraju, co jest najlepszym potwierdzeniem innowacji technologicznych wprowadzonych w firmie.

Dzięki nowej technologii, doświadczeniu zespołu badawczego w wyniku realizacji projektu EKOLAB stał się bardziej konkurencyjny przez co zdobyto nowych klientów.

Innowację technologiczną w ramach realizacji projektu gwarantowało pozyskanie niezwykle nowoczesnej aparatury do przeprowadzania badań laboratoryjnych i pomiarów.

Dzięki realizacji projektu zostały także zaspokojone potrzeby klientów, którzy oczekują od Ekolab:

 • Dysponowania wyspecjalizowanym, specjalistycznym sprzętem do badań
 • Szerokiego asortymentu wykonywanych badań
 • Szybkiego i terminowego wykonania badań
 • Stosowania nowoczesnych i przyjaznych środowisku urządzeń badawczych
 • Elastyczności i otwartości na klienta
 • Konkurencyjnych cen

Wzrost konkurencyjności firmy Ekolab Sp. z o.o. poprzez zakup siedziby spółki, sprzętu badawczego pozwalającego na oferowanie nowych usług

Wzrost konkurencyjności firmy Ekolab Sp. z o.o. poprzez zakup siedziby spółki, sprzętu badawczego pozwalającego na oferowanie nowych usług Ekolab Sp. z o.o. zrealizował projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
 

Przy wsparciu środków z Unii Europejskiej zakupiono siedzibę Spółki oraz następującą aparaturę do badań laboratoryjnych:

 • Chromatograf gazowy z detektorem masowym GC/MS
 • Spektrometr ICP-MS
 • Chromatograf jonowy
 • Analizator węgla wodoru i siarki.
 

Zakupiono również nowoczesne wyposażenie laboratorium: dygestorium, szafę bezpieczeństwa, demineralizator wody z wyposażeniem.

Zrealizowane zakupy pozwoliły na rozszerzenie zakresu oferowanych usług i zmodernizowanie realizowanych wcześniej usług.

Celem projektu było usprawnienie i racjonalizacja procesu pomiarów oraz rozszerzenie zakresu oferowanych usług analitycznych, a tym samym podniesienie  jakości i atrakcyjności usług. Pozyskane urządzenia pozwolą firmie skutecznie konkurować na rynku ogólnokrajowym  co jest kolejnym celem rozwojowym firmy

Projekt wpłynie również na wykorzystanie najnowocześniejszych technologii przy wzroście wiedzy i umiejętności pracowników.

eu