Pobieranie próbek wód powierzchniowych i podziemnych

Pobieranie próbek wód powierzchniowych i podziemnych

Oferujemy naszym Klientom kompleksową usługę pobierania i badań jakości wód powierzchniowych i podziemnych[D5] w szerokim zakresie pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań prawnych. Pobieranie i badanie wód wykonywane są na potrzeby spełnienia obowiązujących wymagań prawnych zawartych w rozporządzeniach:

  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 października 2019 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2019 poz. 2147 [PDF]);
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2019, poz. 2148 [PDF]);
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 września 2019 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. 2019, poz. 1747 [PDF]).

Oferujemy Państwu obsługę wykonaną przez kompetentny personel obejmującą zarówno etap pobrania próbek zapewniający ich reprezentatywność, jak i badania laboratoryjne [D5] na najwyższym poziomie jakości, potwierdzone certyfikatem akredytacji.

Sposób pobierania próbek i zakres wykonywanych badań ustalamy każdorazowo z Klientem na podstawie obowiązków wynikających z prawnych uwarunkowań lub na podstawie posiadanych przez Klienta decyzji administracyjnych. Gwarantujemy wykorzystanie wysokiej jakości sprzętu zapewniającego zgodność z przedmiotowymi normami międzynarodowymi.

W związku z rosnącymi wymaganiami prawa oraz naszych Klientów wdrożyliśmy system zarządzania zgodny w wymaganiami opisanymi w normie PN-EN/ISO IEC 17025:2018-02, a nasze kompetencje w zakresie pomiarów i badań laboratoryjnych zostały potwierdzone certyfikatem przez Polskie Centrum Akredytacji [PDF].

Pobieranie próbek wód powierzchniowych i podziemnych

Pobieranie próbek i badania terenowe