Projekty robót geologicznych

Projekty robót geologicznych

Wykwalifikowani pracownicy Ekolab Sp. z o. o. przygotowują dla naszych klientów projekty robót geologicznych na potrzeby różnych rodzajów prac geologicznych. Nasze doświadczenie pomaga w uzyskaniu skutecznego i szybkiego zatwierdzenia dokumentacji przez odpowiednie organy. Naszą specjalność stanowią projekty związane z realizacją ujęć wód powierzchniowych i podziemnych, monitoringiem środowiska gruntowo-wodnego oraz likwidacją lub modernizacją i rozbudową istniejących ujęć.

Projekty robót geologicznych są przygotowywane zawsze zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 nr 288 poz. 1696) zmienionego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2015 r. poz. 964).

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 79 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, prace geologiczne z zastosowaniem robót geologicznych mogą być wykonywane tylko na podstawie projektu robót geologicznych, który określa w szczególności:

  1. cel zamierzonych robót oraz sposób jego osiągnięcia;
  2. rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych;
  3. harmonogram robót geologicznych;
  4. przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane roboty geologiczne;
  5. przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych, sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów, a także czynności mające na celu zapobieżenie szkodom powstałym wskutek wykonywania zamierzonych robót.
Projekty robót geologicznych