Pobór próbek gruntu i gleby — badania gleby

Oferujemy naszym Klientom kompleksową usługę pobierania i badań jakości gleb oraz gruntów[D7] na potrzeby spełnienia obowiązujących wymagań prawnych w celu:

  • Określenia sposobu i stopnia zanieczyszczenia gruntu zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi z dnia 1 września 2016 r. (Dz.U. 2016 r, poz. 1395 [PDF])
  • Określenia możliwości wykorzystania osadu ściekowego na badanej glebie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 0, poz. 257 [PDF]) wraz ze zmianami (Dz.U. 2022 poz. 89 [PDF]).


Pobieranie odbywa się zgodnie z międzynarodowymi normami oraz wytycznymi powyższych rozporządzeń, a badania oferowane przez nasze laboratorium obejmują wykonanie analiz fizykochemicznych metodami referencyjnymi.

Realizowane przez nas akredytowane pobieranie zapewniają reprezentatywność próbek gruntów łącznie z wykonaniem wizji lokalnych, planów pobierania oraz kompletnych raportów z wszystkich wykonanych etapów prac.

W związku z rosnącymi wymaganiami prawa oraz naszych Klientów wdrożyliśmy system zarządzania zgodny w wymaganiami opisanymi w normie PN-EN/ISO IEC 17025:2018-02, a nasze kompetencje w zakresie pomiarów i badań laboratoryjnych zostały potwierdzone certyfikatem przez Polskie Centrum Akredytacji [PDF].

Pobieranie próbek gleby gruntu - Pobieranie próbek gruntu - pobieranie próbek gleby

Procedura pobierania gleby

Standardowe procedury pobierania próbek gruntu obejmują następujące kroki:

  1. Wybór punktów poboru próbek – punkty poboru próbek powinny być reprezentatywne dla obszaru, który chcemy zbadać. W budownictwie i geologii, punkty te mogą być wybrane na podstawie mapy geologicznej lub wyników badań geofizycznych. W rolnictwie, punkty te mogą być wybrane na podstawie obserwacji wzrostu roślin lub analiz glebowych.

  2. Przygotowanie narzędzi – w zależności od głębokości i warunków gruntu, narzędzia do pobierania próbek gruntu mogą się różnić. W zwykłych przypadkach stosuje się specjalne wiertła ręczne lub mechaniczne, sondy próbnikowe lub narzędzia do pobierania próbek powierzchniowych.

  3. Pobieranie próbek – próbki gruntu należy pobierać w sposób reprezentatywny i jednorodny, unikając zmian w składzie próbki. W przypadku wiertła, narzędzie powinno być wprowadzone w głąb gruntu w sposób pionowy, a próbki powierzchniowe należy pobierać z równomiernie rozłożonej powierzchni.

  4. Przygotowanie próbek – pobrane próbki gruntu należy oznakować, zapakować i przechowywać w sposób umożliwiający zachowanie ich pierwotnych właściwości. Często próbki są suszone i przesiane przez sita o różnej wielkości oczek, aby usunąć zanieczyszczenia organiczne i mineralne.

  5. Analiza próbek – przeprowadza się analizy fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne próbek gruntu w celu określenia ich właściwości. Analizy te mogą obejmować pomiary pH, zawartości składników mineralnych, zawartości materii organicznej, struktury, gęstości, wilgotności, tekstury oraz obecności mikroorganizmów.

W budownictwie, próbki gruntu są pobierane przed rozpoczęciem budowy, w celu określenia nośności gruntu i odpowiedniego doboru fundamentów. W rolnictwie, próbki gruntu są pobierane w celu określenia składu gleby i potrzebnych poprawek, a w geologii, próbki gruntu są pobierane w celu określenia składu geologicznego obszaru.

Pobieranie próbek i badania terenowe