Sprawozdania i oświadczenia dotyczące usług wodnych

Sprawozdania i oświadczenia dotyczące usług wodnych

Podmioty gospodarujące opakowaniami, produktami w opakowaniach oraz odpadami powstałymi z opakowań, corocznie zobowiązane są do przedłożenia, w formie elektronicznej poprzez system BDO, sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o opadach. Nasi specjaliści terminowo przygotują sprawozdanie bazując na danych przekazanych od firmy. Sprawozdanie należy wykonać do 15 marca za rok poprzedni, a przekazuje się w nim informacje dotyczące:

  • identyfikacji podmiotu sporządzającego sprawozdanie oraz zakresu przekazywanych danych;
    opakowań;
  • produktów, o których mowa w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
  • wprowadzonych pojazdów oraz sieci zbierania pojazdów;
  • sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • baterii i akumulatorów.
Sprawozdania i oświadczenia dotyczące usług wodnych