Przeglądy ekologiczne

Przeglądy ekologiczne

W razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.

 

Przegląd ekologiczny instalacji, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, powinien zawierać:

 1. opis obejmujący:
  • a) rodzaj, wielkość i usytuowanie instalacji wraz z informacją o jej stanie technicznym,
  • b) powierzchnię zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego,
  • c) rodzaj technologii,
  • d) istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej,
  • e) istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • f) istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy – Prawo wodne oraz przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym
 2. określenie oddziaływania na środowisko instalacji, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
 3. opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływania na środowisko
 4. porównanie wykorzystywanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143
 5. wskazanie, czy dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich
 6. zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w przeglądzie
 7. nazwisko osoby lub osób sporządzających przegląd

 

Ekolab Sp. z o.o. dzięki szerokiej ofercie usług jest w stanie w sposób kompleksowy opracować dla Państwa wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego wraz z niezbędnymi załącznikami.

Przeglądy ekologiczne - Pozwolenia środowiskowe - operaty środowiskowe