Pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, zgłoszenia instalacji

Pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, zgłoszenia instalacji

Doświadczeni specjaliści pomogą Państwu zidentyfikować źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza, określą wymogi prawne oraz opracują dokumenty pozwalające na skuteczne uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń.

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Zgodnie z art. 152 ust. 1, 2 i 2a ww. ustawy instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. Instalacje należy kwalifikować według:

  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. nr 130, poz. 881,
    z późn. zm.), w którym określone są przypadki, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji wymaga pozwolenia oraz
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. nr 130, poz. 880), w którym określone są instalacje, w których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

 

pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza - Pozwolenia środowiskowe - operaty środowiskowe

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia, pozwolenie na emisję gazów i pyłów w sposób zorganizowany nie jest wymagane dla instalacji nieobjętych standardami emisyjnymi, w przypadku gdy żadna z substancji wprowadzanych do powietrza nie powoduje przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, albo 10% wartości odniesienia. Warunek ten nie dotyczy instalacji powodujących emisję pyłu zawieszonego PM2,5 do powietrza.

Powyższe dotyczy źródeł emisji zorganizowanej.

Substancje, których zorganizowana emisja podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia wymienione są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16, poz. 87).

Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych (art. 141 ust. 1 Prawo ochrony środowiska). Przy czym dotrzymanie standardów emisyjnych, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz w przepisach odrębnych, nie zwalnia z obowiązku zachowania standardów jakości środowiska. Instalacje podlegające pod obowiązek dotrzymania standardów emisyjnych wymienione są w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.