Monitoring składowiska odpadów - monitoring odpadów

Oferujemy kompleksową realizację monitoringu składowisk w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie składowisk odpadów (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1902). Wskazane rozporządzenie określa zakres, czas, częstotliwość, sposób oraz warunki prowadzenia działalności kontrolnych i pomiarowych na tego typu obiektach. Każdy podmiot zarządzający takim terenem jest zobligowany do prowadzenia monitoringu w wymaganym przez obowiążujące przepisy zakresie.

Monitoring składowiska odpadów obejmuje następujące czynności:

 • pomiary poziomu wód podziemnych;
 • pobór próbek i analizę parametrów fizykochemicznych wód podziemnych i powierzchniowych, jeśli jest wymagane;
 • pobór próbek i analizy chemiczne ścieków przemysłowych – odcieków oraz wód opadowych i rozptopowych;
 • pomiary związane z emisją gazów składowiskowych;
 • badanie składu i struktury odpadów;
 • ocena przebiegu osiadania powierzchni składowiska;
 • kontrola stateczności skarp w oparciu o ustalone repery;
 • sprawozdania z monitoringu składowisk odpadów wraz z raportem końcowym.

Pobór próbek, jak i wszystkie analizy laboratoryjne wykonujemy w oparciu o odpowiednie rozporządzenia i w sposób akredytowany. Badanie osiadania powierzchni i stateczności zboczy składowisk dokonujemy z wykorzystaniem odbiornika marki SOKKIA model GRX-1 wraz z kontrolerem SHC-250. Pomiary emisji gazów składowiskowych wykonujemy za pomocą analizatora GEOTECH GA 5000.

Pomiary emisji gazów składowiskowych - Monitoring składowiska odpadów - monitoring odpadów

 

W raporcie z prowadzonego monitoringu składowiska odpadów zawarte są takie informacje, jak:

 • opis analizowanego terenu;
 • lokalizacja punktów pobierania próbek wód podziemnych, powierzchniowych, wód opadowych i roztopowych oraz ścieków;
 • analiza wyników badań z odniesieniem do obowiązujących norm;
 • analiza trendów zmian stężeń poszczególnych badanych parametrów;
 • określenie ewentualnego wpływu monitorowanego składowiska na otaczające środowisko.

W związku z rosnącymi wymaganiami prawa oraz naszych Klientów, wdrożyliśmy system zarządzania zgodny w wymaganiami opisanymi w normie PN-EN/ISO IEC 17025:2018-02, a nasze kompetencje w zakresie pomiarów i badań laboratoryjnych zostały potwierdzone certyfikatem przez Polskie Centrum Akredytacji.

Dlaczego należy monitorować składowiska odpadów?

Podmioty zarządzające składowiskami odpadów są zobowiazane do prowadzenia monitoringu składowiska odpadów w fazie:

 • przedeksploatacyjnej – ocenie podlega stan początkowy,
 • eksploatacyjnej – obejmuje okres od momentu uzyskania pozwolenia do dnia zamknięcia,
 • poeksploatacyjnej – trwającej przez 30 lat od chwili wydania decyzji likwidacyjnej.

Składowiska stanowią potencjalne źródło zanieczyszczeń, mogące stanowić zagrożenie dla Środowiska, dlatego tak ważną kwestią jest profesjonalny, kompleksowy, oparty na wieloletnim doświadczeniu, skuteczny i wielowymiarowy monitoring skłądowisk odpadów, który oferuje nasza firma.

Pobieranie próbek i badania terenowe