Monitoring składowiska odpadów - monitoring odpadów

Monitoring składowiska odpadów - monitoring odpadów

Oferujemy kompleksowe wykonanie monitoringu składowisk w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523).

Monitoring składowiska odpadów obejmuje następujące składowe:

 • pomiary poziomu wód podziemnych, objętości odcieków oraz wielkości przepływu wód powierzchniowych;
 • pomiary parametrów fizykochemicznych w wodach podziemnych, powierzchniowych i odciekach;
 • pomiary związane z emisją gazów składowiskowych;
 • badanie składu i struktury masy odpadowej;
 • ocena przebiegu osiadania powierzchni składowiska;
 • kontrola stateczności skarp w oparciu o ustalone repery;
 • sprawozdania z monitoringu składowisk odpadów wraz z raportem końcowym.


Wszystkie analizy fizykochemiczne wykonujemy w oparciu o odpowiednie rozporządzenia i w ramach naszego zakresu akredytacji . Badanie osiadania powierzchni i stateczności zboczy składowisk dokonujemy z wykorzystaniem odbiornika marki SOKKIA model GRX-1 wraz z kontrolerem SHC-250. Pomiary emisji gazów składowiskowych wykonujemy za pomocą analizatora GEOTECH GA 5000. Na życzenie Klienta wykonujemy także pomiary natężenia hałasu.

Pomiary emisji gazów składowiskowych - Monitoring składowiska odpadów - monitoring odpadów

Całoroczny monitoring składowiska odpadów zestawiamy w opracowania zawierające:

 • opis monitorowanego składowiska;
 • lokalizację punktów pobierania próbek wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych;
 • analizę wyników badań z odniesieniem do klasy czystości wód podziemnych;
 • analizę trendów zmian stężeń poszczególnych badanych parametrów;
 • określenie ewentualnego wpływu monitorowanego składowiska na otaczające środowisko.

 

W związku z rosnącymi wymaganiami prawa oraz naszych Klientów, wdrożyliśmy system zarządzania zgodny w wymaganiami opisanymi w normie PN-EN/ISO IEC 17025:2018-02, a nasze kompetencje w zakresie pomiarów i badań laboratoryjnych zostały potwierdzone certyfikatem przez Polskie Centrum Akredytacji.

Pobieranie próbek i badania terenowe