Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., art. 180: Eksploatacja instalacji powodująca (..) wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Z kolei art. 180a w/w ustawy precyzuje: Art. 180a. 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów: 

  1. o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
  2. o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne

 

Pierwszym etapem opracowania wniosku o wydanie wyżej wspomnianego pozwolenia jest przygotowanie propozycji bilansu odpadów oraz wyznaczenie lub/i weryfikacja miejsc ich magazynowania. W tym celu nasi specjaliści analizują dostępne dokumenty związane z ewidencją odpadów, ustalają wspólnie z Klientem rodzaje i ilości odpadów, które mogą być wytworzone w związku eksploatacją instalacji, a także wymogi prawne dotyczące miejsc ich magazynowania. Dzięki wieloletniemu doświadczenie możemy Państwu doradzić w kwestii kwalifikacji odpadów zgodnie z katalogiem (Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów) oraz rozwiązań pozwalających na zabezpieczenie środowiska gruntowo – wodnego. W takcie opracowania wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów na bieżąco współpracujemy inżynierem pożarnictwa przygotowującym operat ppoż. Bierzemy udział w całym postepowaniu administracyjnym oraz w wizjach lokalnych organów zaangażowanych w wydanie pozwolenia. Uzyskujemy pozwolenia na wytwarzanie odpadów na terenie całego Kraju.

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów