Due dilligence nieruchomości i obiektów budowlanych

Due dilligence nieruchomości i obiektów budowlanych

Doradzamy naszym klientom w trakcie całego procesu inwestycyjnego związanego z realizacją różnego rodzaju przedsięwzięć, a także podczas zakupu nieruchomości i obiektów budowlanych. Wybór odpowiedniej lokalizacji inwestycji jest jedną z najważniejszych decyzji, jaką Inwestor musi podjąć planując rozwój swojej afirmy, stąd sumiennie wykonany audyt „due dilligence” rozważanej nieruchomości, powinien stanowić kluczowy dokument na tym etapie procesu realizacji inwestycji. 

Przygotowywany przez nas audyt składa się z kilku kroków, których poziom szczegółowości dopasowujemy do oczekiwań klienta: 

 • Analiza terenu nieruchomości pod kątem:
  • obowiązującego prawa miejscowego;
  • lokalizacji najbliżej zabudowy mieszkaniowej (z uwagi na ograniczenia poziomu hałasu);
  • tła zanieczyszczenia powietrza i jego ewentualnych przekroczeń;
  • lokalizacji względem form ochrony przyrody w myśl Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, korytarze ekologiczne, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów);
  • lokalizacji względem obszarów wodno-błotnych, innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, obszarów wybrzeży, obszarów górskich lub leśnych, obszarów objętych ochroną, w tym w stref ochronnych ujęć wód podziemnych i obszarów ochronnych zbiorników śródlądowych, obszarów o znacznej gęstości zaludnienia, obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarów mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne lub obszarów przylegających do jezior lub obszarów ochrony uzdrowiskowej;
  • lokalizacji względem ujęć wód podziemnych lub otworów hydrogeologicznych mogących wymagać likwidacji;
  • prowadzonej obecnie działalności i jej potencjalnego wpływu na środowisko;
  • działalności prowadzonej na terenach sąsiednich wraz z identyfikacją potencjalnych źródeł zanieczyszczeń;
  • wykorzystania nieruchomości w przeszłości (na podstawie dostępnych materiałów archiwalnych oraz wizji terenowej);
  • dostępności dróg, kolei i innych środków komunikacji.
 • Wizja lokalna na terenie nieruchomości, w trakcie której ma miejsce:
  • weryfikacja danych archiwalnych (dokumentów, map) i ich porównanie ze stanem faktycznym;
  • ustalenie obecności potencjalnych źródeł zanieczyszczeń na terenie nieruchomości, t. j.: zabudowań istniejących, a także ich ruin lub pozostałości fundamentów (wraz z informacją na temat obecności konstrukcji z azbestu); zbiorników naziemnych i podziemnych; rurociągów i innych instalacji liniowych przebiegających przez teren nieruchomości; miejsc magazynowania odpadów lub substancji (zorganizowanych, jak i dzikich wysypisk); jezior, stawów, rowów, innych otwartych zbiorników lub cieków wodnych wraz z określeniem ich administratorów; nietypowych barw gleby/roślinności mogących świadczyć o wystąpieniu zanieczyszczenia środowiska; innych potencjalnych źródeł zanieczyszczeń określonych w terenie;
  • inwentaryzacja przyrodnicza terenu obejmująca drzewa, krzewy oraz pozostałą faunę i florę występującą na analizowanym obszarze wraz ze zwróceniem uwagi na ewentualne występowanie gatunków chronionych;
  • stwierdzenie obecności odorów lub innych czynników mogących mieć wpływ na użytkowanie terenu.
  • Wymienione działania są zawsze podparte dokumentacją fotograficzną wraz z naniesieniem poszczególnych obiektów na mapę.
 • Badania terenowe i laboratoryjne:
  • przeprowadzenie pomiarów hałasu na terenie nieruchomości oraz na granicy obszarów najbliższej położonej zabudowy jednorodzinnej;
  • przeprowadzenie badań zanieczyszczenia powierzchni ziemi w oparciu o wytyczne Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 poz. 1395);
  • badanie zanieczyszczenia powietrza gruntowego oraz wód powierzchniowych i podziemnych, jeśli występują.
Due dilligence nieruchomości i obiektów budowlanych

Nasze wsparcie dotyczy przede wszystkim zagadnień z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, ale w przypadku audytów nieruchomości może być rozszerzone o prawo miejscowe i lokalne uwarunkowania dla wskazanej nieruchomości. Zakres naszego wsparcia często ma interdyscyplinarny charakter i obejmuje ścisłą współprace z firmami projektowymi, wykonawczymi oraz specjalistami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, czy też analizy zagrożenia awariami przemysłowymi.