Rozwiązania projektowe w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Rozwiązania projektowe w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Ekolab Sp. z o. o. sporządza dla klientów dokumentacje projektowe związane z dostarczeniem wody, zagospodarowaniem ścieków oraz odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych. Naszą pracę zaczynamy zawsze od rozpoznania problemu i przygotowania koncepcji jego rozwiązania. Po akceptacji rozwiązań koncepcyjnych przez klienta, uzyskujemy stosowne uzgodnienia z gestorami sieci, zarządcami dróg oraz urządzeń wodnych, dokonujemy wyceny realizacji prac, a także przygotowujemy niezbędną dokumentację do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń wodnoprawnych, jeżeli są wymagane. Ostatnim etapem prac jest przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę.

Rozwiązania projektowe w zakresie gospodarki wodno-ściekowej