Nadzór nad pracami wiertniczymi

Nadzór nad pracami wiertniczymi

Nasi pracownicy posiadają niezbędne kwalifikacje do dozorowania i kierowania pracami geologicznym zgodnie z wymogami art. 50 ust. 1 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. Specjalizujemy się w pracach związanych z hydrogeologią, a więc realizacją, modernizacją i likwidacją ujęć wód podziemnych, prowadzeniem próbnych pompowań, określaniem warunków gruntowo-wodnych oraz monitoringiem wód podziemnych. Należy mieć na uwadze, iż zgodnie z obowiązującym prawem, wykonawca robót geologicznych ma obowiązek ich bieżącego dokumentowania, co powinno być powierzone ekspertom działającym zawsze w interesie Inwestora. Jeżeli występuje taka konieczność, przygotowujemy także wymagane plany ruchu zakładu górniczego, określający zgodnie z wymogami art. 108 wyżej wymienionej ustawy: 

 1. strukturę organizacyjną zakładu górniczego, w szczególności przez wskazanie stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu;
 2. granice zakładu górniczego;
 3. szczegółowe przedsięwzięcia niezbędne w celu zapewnienia:
  • wykonywania działalności objętej koncesją,
  • bezpieczeństwa powszechnego,
  • bezpieczeństwa pożarowego,
  • bezpieczeństwa osób przebywających w zakładzie górniczym, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • racjonalnej gospodarki złożem,
  • ochrony elementów środowiska,
  • ochrony obiektów budowlanych,
  • zapobiegania szkodom i ich naprawy. 

 

Nasze doświadczenie pozwala nam na zadbanie o odpowiednie prowadzenie próbnych pompowań na ujęciu, co zapewnia prawidłowe określenie parametrów hydrodynamicznych warstwy wodonośnej, precyzyjny dobór urządzeń do poboru i uzdatniania wody, ustalenie reżimu pracy pomp, a finalnie   bezproblemowe użytkowanie ujęcia w przyszłości.  

Nadzór nad pracami wiertniczymi