Raporty KOBIZE

Raporty KOBIZE

Od 2010 r. podmiot korzystający ze środowiska, którego działalność powoduje emisje, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji ma obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy raportu zawierającego informacje o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji oraz parametrach z nimi związanych, w terminie do końca lutego każdego roku za rok poprzedni. Krajową bazę prowadzi Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy. Podmiot korzystający ze środowiska musi dokonać rejestracji w Krajowej bazie poprzez złożenie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej. Pomagamy w procesie rejestracji podmiotu w Krajowej bazie, a także możemy zostać użytkownikiem podmiotu w Krajowej bazie, co ułatwia późniejsze wprowadzanie danych do raportu oraz jego wysyłanie. Po pozytywnej weryfikacji wniosku rejestracyjnego, osoby wskazane jako użytkownicy uzyskują dostęp do danych podmiotu w Krajowej bazie w postaci loginu i hasła. 

Raporty KOBIZE

Przygotowujemy raport do Krajowej bazy, który obejmuje informacje o:

 1. podmiotach korzystających ze środowiska, osobach uprawnionych do reprezentowania tych podmiotów oraz osobach będących użytkownikami Krajowej bazy,
 2. miejscach korzystania ze środowiska, gdzie prowadzona jest działalność powodująca emisje;
 3. urządzeniach, których eksploatacja powoduje emisje;
 4. instalacjach, źródłach powstawania i miejscach emisji;
 5. środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji;
 6. wielkościach emisji;
 7. wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;
 8. pozwoleniach zintegrowanych lub pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w art. 181 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, w tym o rodzajach i ilościach gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza, zezwoleniach, o których mowa w przepisach o systemie handlu
  uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, oraz o zgłoszeniach instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o których mowa w art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
 9. odstępstwach od dopuszczalnych wielkości emisji;
 10. oddziaływaniu na środowisko instalacji i urządzeń spalania lub współspalania odpadów, niezbędne do realizacji obowiązków sprawozdawczych wynikających z przepisów prawa międzynarodowego lub przepisów prawa Unii Europejskiej;
 11. przedsięwzięciach inwestycyjnych, terminach ich realizacji oraz prognozowanych wielkościach emisji z tych przedsięwzięć lub sprawnościach redukcji emisji albo stężeniach substancji w gazach odlotowych planowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji tych przedsięwzięć.


W przypadku konieczności dokonania aktualizacji danych podmiotu w Krajowej bazie, pomagamy w przygotowaniu formularza aktualizacji danych lub formularza zakończenia działalności.