Analizy konkluzji BAT

Analizy konkluzji BAT

Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) służą jako odniesienie przy ustalaniu warunków pozwolenia zintegrowanego, ustalając m.in. dopuszczalne poziomy emisji.

Konkluzje są publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i odnoszą się do poszczególnych gałęzi przemysłu. Organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego jest zobligowany, zgodnie z art. 215 ustawy Prawo ochrony środowiska, do dokonania analizy warunków pozwolenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 6 miesięcy od publikacji konkluzji BAT w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy analiza wykaże konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego w związku z niezgodnością z konkluzjami dotyczącymi najlepszych dostępnych technik, organ powinien przekazać prowadzącemu instalację informację o konieczności dostosowania instalacji do wymagań konkluzji BAT, w terminie nie dłuższym niż 4 lata od dnia ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ponadto organ powinien wezwać prowadzącego instalację do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego w terminie 1 roku od dnia doręczenia wezwania, określając zakres tego wniosku, mający związek ze zmianami wynikającymi z dokonanej analizy.

Dotychczas opublikowano konkluzje BAT dla następujących gałęzi przemysłu:

 • Obróbka powierzchniowa z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych, w tym konserwacji drewna i produktów z drewna produktami chemicznymi – data publikacji 09.12.2020 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 9 czerwca 2021 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 9 grudnia 2024 r.
 • Przemysł spożywczy, produkcja napojów i mleczarski – data publikacji 04.12.2019 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 4 czerwca 2020 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 grudnia 2023 r.
 • – Spalanie odpadów – data publikacji 03.12.2019 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 3 czerwca 2020 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 3 grudnia 2023 r.
 • Przetwarzanie odpadów – data publikacji 17.08.2018 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 17 lutego 2019 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 17 sierpnia 2022 r.
 • Wielkotonażowa produkcja organicznych substancji chemicznych (LVOC) – data publikacji 07.12.2017 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 7 czerwca 2018 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 7 grudnia 2021 r.
 • Duże obiekty energetycznego spalania (LCP)
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 17 lutego 2018 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 17 sierpnia 2021 r.
 • Intensywny chów drobiu lub świń (IRPP) – data publikacji 21.02.2017 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 21 sierpnia 2017 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 21 lutego 2021 r.
 • Przemysł metali nieżelaznych (NFM) – data publikacji 30.06.2016 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 30 grudnia 2016 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 30 czerwca 2020 r.
 • Wspólne systemy oczyszczania ścieków/gazów odlotowych i zarządzanie nimi w sektorze chemicznym (CWW) – data publikacji 09.06.2016 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 9 grudnia 2016 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 9 czerwca 2020 r.

Uwaga I: terminy dotyczą wyłącznie niezależnie eksploatowanych oczyszczalni ścieków, dla których główne źródło ścieków pochodzi z przemysłu chemicznego.

Uwaga II: poniżej w sekcji Pliki do pobrania zamieszczono sprostowanie KE do decyzji wykonawczej, ustanawiającej Konkluzje BAT dla CWW

 • Przemysł produkcji płyt drewnopochodnych (WBP) – data publikacji 24.11.2015 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 24 maja 2016 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 24 listopada 2019 r.
 • Przemysł rafineryjny (REF) – data publikacji 28.10.2014 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 28 kwietnia 2015 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 28 października 2018 r.

Uwaga: polskie tłumaczenie zawiera błędy językowe, jest w trakcie korekty

 • Przemysł papierniczy (PP) – data publikacji 30.09.2014 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska do 30 marca 2015 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 30 września 2018 r.
 • – Przemysł chloro-alkaliczny (CAK) – data publikacji 11.12.2013 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.
 • – Przemysł cementowo-wapienniczy (CLM) – data publikacji 09.04.2013 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.
 • – Przemysł garbarski (TAN) – data publikacji 16.02.2013 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.
 • – Przemysł szklarski (GLS) – data publikacji 08.03.2012 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.
 • – Przemysł hutniczy (IS) – data publikacji 08.03.2012 r.
  • Czas na analizę pozwoleń, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (oraz przepis przejściowy art. 31 ustawy zmieniającej) do 4 września 2015 r.
  • Czas na dostosowanie instalacji do Konkluzji BAT do 4 września 2018 r.

Wykonujemy analizy konkluzji BAT na etapie opracowania wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego lub jako osobne dokumenty. Pomożemy Państwu zinterpretować, nie zawsze oczywiste zapisy oraz przedstawimy zakres koniecznych do wprowadzenia zmian w decyzji lub w instalacji.

Analizy konkluzji BAT 2