Raporty początkowe

Raporty początkowe

Zajmujemy się profesjonalnym i kompleksowym przygotowaniem dla raportów początkowych (pełna nazwa dokumentacji to Raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko), a także analizą, czy przygotowanie tego rodzaju dokumentacji jest niezbędne.

Zgodnie z art. 208 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w przypadku, gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko i jednocześnie występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu, to do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego należy dołączyć:

 • raport początkowy o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych tymi substancjami, zwany dalej „raportem początkowym”;
 • opis stosowanych sposobów zapobiegania emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych;
 • propozycje dotyczące sposobu prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu, w związku z eksploatacją instalacji albo sposobu i częstotliwości wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek.

Aby powyższe podpunkty: a), b) i c), stanowiły obowiązkowy element wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego, muszą być jednocześnie spełnione oba warunki opisane w pierwszym akapicie, a więc:

 1. na zakładzie wykorzystywane, produkowane lub uwalnianie muszą być substancje powodujące ryzyko,
 2. musi istnieć możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych tymi substancjami na jego terenie.

W związku z powyższym, wniosek o wydanie lub zmianę pozwolenia zintegrowanego powinien zawierać raport początkowy lub też analizę ryzyka wskazującą na brak obowiązku sporządzania raportu początkowego.

Raporty początkowe

Zgodnie z art. 208 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, raport początkowy zawiera:

 1. informacje na temat działalności prowadzonej na terenie zakładu;
 2. informacje na temat działalności prowadzonych na terenie zakładu w przeszłości, o ile takie informacje są dostępne;
 3. nazwy substancji powodujących ryzyko, wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu;
 4. informacje na temat stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych na terenie zakładu substancjami powodującymi ryzyko stosowanymi, produkowanymi lub uwalnianymi przez wymagające pozwolenia zintegrowanego instalacje, położone na terenie zakładu, w tym wyniki badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek, wykonanych przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a..

Należy jeszcze dodać, że możemy wyróżnić trzy przypadki, kiedy należy przedłożyć organowi ochrony środowiska raport początkowy lub analizę ryzyka, jako załącznik do wniosku o wydanie/zmianę pozwolenia zintegrowanego:

 • wniosek dotyczy instalacji, której eksploatacja wymaga obecnie pozwolenia zintegrowanego (prowadzący nową instalację, termin obowiązywania pozwolenia upłynął itp.);
 • wniosek dotyczy instalacji, które dotychczas nie były objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego – obowiązek wprowadzono po 1 lipca 2015 r.;
 • wniosek dotyczy zmiany pozwolenia zintegrowanego przy pierwszym postępowaniu wszczętym po zakończeniu postępowania w przedmiocie zmiany pozwolenia z urzędu (organ ochrony środowiska powinien zmienić pozwolenie z urzędu do 3 miesięcy od daty wejścia zmienionej ustawy Prawo Ochrony Środowiska) – tak, jak w analizowanym przypadku.

W celu weryfikacji konieczności opracowania raportu początkowego możliwe jest przygotowanie dokumentacji obejmującej:

 • ogólną charakterystykę środowiska przyrodniczego (obejmującą m.in. geomorfologię, rozpoznanie budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, w tym przewidywanych kierunków spływu wód czy też potencjalnych ścieżek migracji zanieczyszczeń) wraz z oceną wpływu instalacji na jego istotne elementy (m.in. formy ochrony przyrody, obszary GZWP, itp.);
 • opis instalacji;
 • zestawienie wyników przeprowadzonych badań stopnia zanieczyszczenia gruntów na terenie analizowanej instalacji, jeżeli były wykonywane;
 • listę substancji stwarzających potencjalne zagrożenie, związanych z przedmiotową działalnością instalacji wraz ze wskazaniem, które z nich są substancjami istotnymi, tj. mogącymi powodować skażenie gleby lub wód podziemnych oraz które mogą stanowić potencjalne ryzyko zanieczyszczenia środowiska na terenie instalacji;
 • – ocenę, czy na terenie instalacji występuje ryzyko zanieczyszczenia spowodowane uwolnieniem w/w substancji.

Jest to tak zwana analiza ryzyka, na podstawie której odpowiedni organ może ocenić, czy przygotowanie pełnego raportu początkowego jest niezbędne.

Jeżeli jest to zasadne, na potrzeby raportu początkowego lub analizy ryzyka wykonujemy kompleksowe analizy zanieczyszczenia gruntu zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 r. poz. 1395).