Analizy laboratoryjne próbek wody przeznaczonej do spożycia

Analizy laboratoryjne próbek wody przeznaczonej do spożycia

Oferujemy naszym Klientom kompleksową usługę pobierania [C6] i badań jakości wody przeznaczonych do spożycia  pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań prawnych.

Zapewniamy metodyki badań spełniające wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989);

Nasze laboratorium oczywiście uzyskało decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu dotyczącą zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie parametrów i metod badawczych określonych w załączniku do decyzji, który to załącznik stanowi jej integralną część. [Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu]

W związku z rosnącymi wymaganiami prawa oraz naszych Klientów, wdrożyliśmy system zarządzania zgodny w wymaganiami opisanymi w normie PN-EN/ISO IEC 17025:2018-02, a nasze kompetencje w zakresie pomiarów i badań laboratoryjnych zostały potwierdzone certyfikatem przez Polskie Centrum Akredytacji.

Analizy laboratoryjne próbek wody przeznaczonej do spożycia 2

Analizy laboratoryjne próbek wody przeznaczonej do spożycia