Raporty na temat wielkości emisji (handel emisjami)

Raporty na temat wielkości emisji (handel emisjami)

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych obejmuje emisję gazów cieplarnianych z instalacji oraz operacji lotniczej i jest regulowany przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Emisja gazów cieplarnianych z instalacji dotyczy: dwutlenku węgla (CO2), podtlenku azotu (N2O) i perfluorowęglowodorów (PFCs). Natomiast emisja gazów cieplarnianych z operacji lotniczej dotyczy dwutlenku węgla (CO2). Rodzaje działań prowadzonych w instalacjach wraz z wartościami progowymi odniesionymi do zdolności produkcyjnych tych instalacji i gazy cieplarniane przyporządkowane danemu działaniu, stanowiące kryteria uczestnictwa instalacji w systemie, określa załącznik nr 1 do ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, prowadzący instalację albo operator statku powietrznego jest obowiązany do przedłożenia Krajowemu ośrodkowi raportu na temat wielkości emisji sporządzonego za poprzedni rok okresu rozliczeniowego oraz sprawozdania z weryfikacji. Raport i sprawozdanie przedkłada się Krajowemu ośrodkowi w terminie do dnia 31 marca każdego roku. W tym samym terminie prowadzący instalację albo operator statku powietrznego przekazuje kopię raportu i kopię sprawozdania odpowiednio organowi właściwemu do wydania zezwolenia albo ministrowi właściwemu do spraw klimatu.

Raporty na temat wielkości emisji (handel emisjami)

Dokumenty należy sporządzić na formularzach w formacie Excel opracowanych na podstawie formularzy i wytycznych ogłaszanych przez Komisję Europejską, dostępnych na stronie Krajowego ośrodka. Wytyczne dotyczące sporządzenia raportu na temat wielkości emisji zostały także określone w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2018/2066 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych na podstawie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 601/2012. Rozporządzenie to ustanawia zasady monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz danych dotyczących działalności zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2021 r. i w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Raport na temat wielkości emisji oraz sprawozdanie z weryfikacji przedkłada się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej i w postaci elektronicznej.

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania rocznego raportu na temat wielkości emisji zgodnie z obowiązującymi przepisami.