Zgłoszenia produktów ubocznych

Zgłoszenia produktów ubocznych

Przedmiot lub substancję powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkcja, można uznać za produkt uboczny niebędący odpadem, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki określone w art. 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

  1. dalsze wykorzystywanie przedmiotu lub substancji jest pewne;
  2. przedmiot lub substancja mogą być wykorzystywane bezpośrednio bez dalszego przetwarzania, innego niż normalna praktyka przemysłowa;
  3. przedmiot lub substancja są produkowane jako integralna część procesu produkcyjnego;
  4. przedmiot lub substancja spełniają wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi, dla określonego wykorzystania danego przedmiotu lub danej substancji i wykorzystanie takie nie doprowadzi do ogólnych negatywnych oddziaływań na środowisko, życie lub zdrowie ludzi;
  5. przedmiot lub substancja spełniają szczegółowe warunki uznania danego przedmiotu lub danej substancji za produkt uboczny, jeżeli zostały one określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 6

Organem właściwym do uznania danego przedmiotu lub substancji za produkt uboczny jest marszałek województwa właściwy ze względu na lokalizację zakładu.

Zgłoszenie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny powinno zawierać:

  • a) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby;
  • b) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  • c) określenie miejsca wytwarzania przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny;
  • d) wskazanie przedmiotu lub substancji przewidzianych do uznania za produkt uboczny oraz ich masy;
  • e) opis procesu produkcyjnego, w którym powstaje przedmiot lub substancja, i procesu, w którym zostaną one wykorzystane.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o odpadach – do zgłoszenia należy dołączyć dowody potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 10 ww. ustawy, oraz szczegółowych wymagań, o ile zostały określone. Dowodami mogą być w szczególności umowy potwierdzające wykorzystanie przedmiotu lub substancji do określonych celów lub potwierdzające właściwości przedmiotu lub substancji wyniki badań, wykonanych przez laboratoria, o których mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

W toku postępowania wymagane jest uzyskanie opinii Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (opinia negatywna jest wiążąca – obliguje do wydania decyzji odmawiającej). Przed wydaniem opinii Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może przeprowadzić kontrolę.

Bierzemy udział w całym postępowaniu, pomagamy naszym klientom przygotować się do kontroli, służymy wsparciem na etapie zbierania materiałów, procedury administracyjnej oraz realizacji obowiązków wynikających z prowadzenia danej działalności.

Zgłoszenia produktów ubocznych