Pomiary warunków mikroklimatu umiarkowanego, zimnego i gorącego

Pomiary warunków mikroklimatu umiarkowanego, zimnego i gorącego

Pomiar mikroklimatu na stanowisku pracy polega na mierzeniu parametrów fizycznych powietrza oraz wyznaczeniu odpowiednich wskaźników:  

– PMV i PPD dla mikroklimatu umiarkowanego zgodnie z normą PN-EN ISO 7730:2006+AP2:2016-04.  

– IREQmin, IREQneutr i twc dla mikroklimatu zimnego zgodnie z normą PN-EN ISO 11079:2008.  

– WBGTeff dla mikroklimatu gorącego zgodnie z normą PN-EN 7243:2018:2018-01+ AP2:2020-04. 

Ocenę obciążenia termicznego dokonuje się mierząc: temperaturę, wilgotność względną powietrza, prędkość ruchu powietrza. 

Pomiary warunków mikroklimatu umiarkowanego, zimnego i gorącego

Pomiary środowiska pracy (BHP)