Pomiary poziomu hałasu ultradźwiękowego na stanowisku pracy

Pomiary poziomu hałasu ultradźwiękowego na stanowisku pracy

Hałas ultradźwiękowy znajduje się w wykazie szkodliwych czynników w środowisku pracy. Podstawą oceny ekspozycji na hałas ultradźwiękowy jest jego analiza widmowa w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych z przedziału 10 ÷ 40 kHz. Pomiary poziomu hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy prowadzone są zgodnie z normą PN-Z-01339:2020-12.  

Głównymi źródłami hałasu ultradźwiękowego występującymi w przemyśle są technologiczne urządzenia ultradźwiękowe niskich częstotliwości, zalicza się do nich: 

  • myjki-płuczki ultradźwiękowe; 
  • zgrzewarki ultradźwiękowe; 
  • urządzenia do drążenia; 
  • urządzenia do lutowania ręcznego; 

urządzenia do cynowania ultradźwiękowego. 

Pomiary poziomu hałasu ultradźwiękowego na stanowisku pracy

Pomiary środowiska pracy (BHP)