Pozwolenia zintegrowane dla instalacji IPPC

Pozwolenia zintegrowane dla instalacji IPPC

Pozwolenia zintegrowane są wymagane w związku z eksploatacją instalacji przemysłowych, które zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1169).

Pozwolenie zintegrowane jest decyzją administracyjną regulującą zasady wprowadzania substancji lub energii, powodujących zanieczyszczenie, do wszystkich komponentów środowiska (pobór wody, odprowadzenie ścieków, emisje do powietrza, hałas, powstawanie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, ograniczanie skutków awarii przemysłowej) w zakresie wymaganym przez prawo. Takie instalacje muszą ponadto spełniać wymagania najlepszej dostępnej techniki (best available technique – BAT), a ich eksploatacja nie może powodować pogorszenia jakości środowiska oraz przekraczania tzw. granicznych wielkości emisyjnych. W ramach współpracy opracujemy dla Państwa wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego obejmujący wszystkie niezbędne aspekty środowiskowe oraz przeprowadzimy analizę spełnienia wymogów najlepszych odstępnych technik, w tym analizę konkluzji BAT. Nasi specjaliści uzyskują pozwolenia zintegrowane dla instalacji z wielu dziedzin przemysłu, takich jak zakłady chemiczne, papiernicze, elektrownie i elektrociepłownie, gospodarka odpadami, odlewnie i huty, produkcja spożywcza, galwanizernie, instalacje, w których są wykorzystywane rozpuszczalniki organiczne, czy inne.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, art. 208.4, załącznikiem formalnym do wniosku o wydanie zmiany pozwolenia zintegrowanego jest raport początkowy – w przypadku, gdy są wykorzystywane substancje stwarzające ryzyko (upraszczając substancje niebezpieczne) i istnieje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie zakładu. Obowiązek istnieje od 2014 r. i dotyczy pierwszego wniosku o zmianę pozwolenia złożonego po wprowadzeniu przepisów.

Ekolab Sp. z o.o. dzięki szerokiej ofercie usług jest w stanie w sposób kompleksowy opracować dla Państwa wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego wraz z niezbędnymi załącznikami.

Pozwolenia zintegrowane dla instalacji IPPC