Analizy laboratoryjne próbek odpadów i osadów

Analizy laboratoryjne próbek odpadów i osadów

Oferujemy naszym Klientom kompleksową usługę pobierania [C8] i badania odpadów i osadów w szerokim zakresie, pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań prawnych w celu weryfikacji:

  • możliwości składowania na składowiskach odpadów zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015, poz. 1277);
  • możliwości mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. 2012, poz. 1052);
  • określenia możliwości wykorzystania osadu ściekowego na badanej glebie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 0, poz. 257) wraz ze zmianami (Dz.U. 2022 poz. 89).


Oferujemy akredytowane pobieranie próbek [C8] odpadów z zapewnieniem ich reprezentatywności, komplet badań dostosowany do przeznaczenia tych odpadów oraz przygotowanie karty charakterystyki w przypadku spełnienia wymagań przepisów prawa.

W związku z rosnącymi wymaganiami prawa oraz naszych Klientów, wdrożyliśmy system zarządzania zgodny w wymaganiami opisanymi w normie PN-EN/ISO IEC 17025:2018-02, a nasze kompetencje w zakresie pomiarów i badań laboratoryjnych zostały potwierdzone certyfikatem przez Polskie Centrum Akredytacji.

Analizy laboratoryjne próbek odpadów i osadów

Analizy laboratoryjne próbek odpadów i osadów