Dokumentacje hydrogeologiczne

Dokumentacje hydrogeologiczne

Firma Ekolab Sp. z o. o. przygotowuje kompleksowo dokumentacje hydrologiczne związane przede wszystkim z realizacją, modernizacją i likwidacją ujęć wód podziemnych, ustanowieniem stref ochronnych ujęć, monitoringiem środowiska gruntowo-wodnego oraz określaniem wpływu inwestycji na jakość wód podziemnych.

Zgodnie z art. 88 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, wyniki prac geologicznych, wraz z ich interpretacją, określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu wraz z uzasadnieniem, przedstawia się w dokumentacji geologicznej.

Dokumentację geologiczną stanowią następujące rodzaje dokumentacji:

 1. geologiczna złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów;
 2. geologiczno-inwestycyjna złoża węglowodorów;
 3. hydrogeologiczna;
 4. geologiczno-inżynierska;
 5. inne niż określone w pkt 1–3.

 

Artykuł 90 wyżej wymienionej ustawy określa, w jakim celu sporządza się dokumentację hydrogeologiczną. Jest ona niezbędna do:

 • ustalenia zasobów oraz właściwości wód podziemnych;
 • określenia warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym: a) wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin, b) wtłaczaniem wód do górotworu, c) wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, d) wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, e) podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem odpadów, f) składowaniem odpadów na powierzchni, g) ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, h) zakończeniem lub zmianą poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych, i) podziemnym składowaniem dwutlenku węgla.

 

Dokumentacja hydrogeologiczna, zależnie od celu jej sporządzenia, określa w szczególności:

 1. budowę geologiczną i warunki hydrogeologiczne badanego obszaru;
 2. warunki występowania wód podziemnych, w tym charakterystykę warstw wodonośnych określonego poziomu;
 3. informacje przedstawiające skład chemiczny, cechy fizyczne oraz inne właściwości wód;
 4. możliwości poboru wód;
 5. granice projektowanych stref ochronnych ujęć wód podziemnych oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych;
 6. przedsięwzięcia niezbędne do ochrony środowiska, w tym dotyczące nieruchomości gruntowych, związane z działalnością, na potrzeby której jest sporządzana dokumentacja.

 

Każde przygotowane przez nas opracowanie spełnia drobiazgowo wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 2033).

Dokumentacje hydrogeologiczne