Raporty PRTR

Raporty PRTR

Zajmujemy się obliczeniami uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów, a także przygotowaniem sprawozdania w ramach PRTR – Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń na podstawie art. 236b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska dla prowadzącego instalację obejmującą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku I do rozporządzenia 166/2006, który prowadzi tę instalację z przekroczeniem progów wydajności określonych w tym załączniku.

Sprawozdanie zawierające dane o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń, o których mowa w załączniku II do rozporządzenia 166/2006, oraz transferów odpadów określonych w art. 5 ust. 1 lit. b tego rozporządzenia, z uwzględnieniem wielkości produkcji, przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym. Sprawozdanie sporządza się na podstawie wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. z 2022 r., poz. 455 ze zmianą).

Raporty PRTR

W tym samym terminie sprawozdanie wprowadza się również poprzez aplikację PRTR – Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Aby sporządzić sprawozdanie poprzez aplikację konieczna jest wcześniejsza rejestracja operatora prowadzącego instalację. Pomagamy w procesie rejestracji operatora w PRTR – Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.

W terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, w którym prowadzący instalację
rozpoczął eksploatację instalacji, chyba że dane te zostały już wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska przekazane, przekazuje się dane niezbędne do identyfikacji zakładu, na terenie którego jest prowadzona instalacja, obejmujące:

  • dane teleadresowe prowadzącego instalację,
  • dane teleadresowe zakładu,
  • położenie geograficzne zakładu,
  • numer identyfikacyjny działalności gospodarczej,
  • dane dotyczące rodzajów działalności prowadzonych w zakładzie


W przypadku zmiany danych niezbędnych do identyfikacji Zakładu, prowadzący instalację przekazuje zaktualizowane dane wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska niezwłocznie po tej zmianie. Również w tym zakresie pomagamy przygotować formularz aktualizacji danych.