Nadzór nad spełnianiem obowiązków wynikających z pozwoleń operacyjnych

Nadzór nad spełnianiem obowiązków wynikających z pozwoleń operacyjnych

Prowadzenie działalności wymaga bardzo często uregulowania formalno-prawnego w postaci uzyskania pozwolenia, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia z mocy przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

Pozwolenia i zezwolenia wydaje w drodze decyzji organ ochrony środowiska lub organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych.

Zgłoszenia natomiast dokonuje się właściwemu organowi ochrony środowiska lub do nadzoru wodnego właściwego miejscowo albo najbliższego dla zamierzonego korzystania z usług wodnych lub wykonywania urządzeń wodnych, lub innej działalności wymagającej zgody wodnoprawnej.

W decyzji udzielającej pozwolenia lub zezwolenia określa się szczegółowe warunki funkcjonowania instalacji, a także obowiązki, których należy dopełnić w wyznaczonych terminach.

Nasi specjaliści czuwają nad tym aby zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu lub zezwoleniu wykonywać terminowo odpowiednie badania i pomiary, a także przekazywać je we właściwym czasie do odpowiednich organów. Pomożemy również w sprawdzaniu czy nie następuje przekroczenie określonych warunków eksploatacji instalacji, a w razie potrzeby zostaną wskazane obszary, które wymagają zmiany lub uregulowania.

Nadzór nad spełnianiem obowiązków wynikających z pozwoleń operacyjnych