Utrata statusu odpadów

Utrata statusu odpadów

Od 1 stycznia 2022 r. konieczne jest uwzględnianie we wniosku o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów dodatkowych informacji, dotyczących utraty statusu odpadów (jeżeli utrata statusu odpadów jest przewidywana). Informacje te, zawarte są w art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełniają:

  1. 1) łącznie następujące warunki:
    • a) przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane do konkretnych celów,
    • b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,
    • c) przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu lub danej substancji, i w normach mających zastosowanie do danego produktu,
    • d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska;
  2. 2) szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, które są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie ust. 1a, a jeżeli nie zostały określone w tych przepisach – w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.

 

Nasi specjaliści pomogą Państwu uzyskać zezwolenia na przetwarzanie odpadów spełniające najnowsze wymogi prawne.

Utrata statusu odpadów