Analizy porealizacyjne

Analizy porealizacyjne

W analizie porealizacyjnej, o której mowa w art. 82 ust. 1 pkt 5, dokonuje się porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności ustaleń dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanych działań zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia.

Organ wydając decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach może określić zakres analizy oraz termin jej wykonania. Dzięki szerokiemu spektrum prowadzonej działalności możemy zaoferować Państwu opracowanie dokumentacji w części pomiarowej – np. pomiary hałasu, pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza, badania ścieków, a także opisowej obejmującej analizę porównawczą parametrów inwestycji opisanych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ze stanem aktualnym oraz interpretację wyników pomiarów i badań wraz z wnioskami i zaleceniami dotyczącymi dalszej pracy instalacji.

Analizy porealizacyjne