Analizy laboratoryjne próbek gleby / gruntu

Analizy laboratoryjne próbek gleby / gruntu

Oferujemy naszym Klientom kompleksową usługę pobierania [C7] i badań jakości gleb, gruntów w szerokim zakresie pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań prawnych w celu:

  • Określenia sposobu i stopnia zanieczyszczenia gruntu zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi z dnia 1 września 2016 r. (Dz. U. 2016 r, poz. 1395)
  • Określenia możliwości wykorzystania osadu ściekowego na badanej glebie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 0, poz. 257) wraz ze zmianami (Dz. U. 2022 poz. 89).


Badania oferowane przez nasze laboratorium obejmują wykonanie analiz fizykochemicznych metodami referencyjnymi. Oprócz samych badań oferujemy akredytowane pobieranie [C7] zapewniające reprezentatywność próbek gruntów łącznie z wykonaniem wizji lokalnych, planów pobierania oraz kompletnych raportów z wszystkich wykonanych etapów prac.

W związku z rosnącymi wymaganiami prawa oraz naszych Klientów, wdrożyliśmy system zarządzania zgodny w wymaganiami opisanymi w normie PN-EN/ISO IEC 17025:2018-02, a nasze kompetencje w zakresie pomiarów i badań laboratoryjnych zostały potwierdzone certyfikatem przez Polskie Centrum Akredytacji.

Analizy laboratoryjne próbek gleby gruntu

Analizy laboratoryjne próbek gleby / gruntu