Pomiary wstępne i pomiary okresowe wynikające z pozwoleń

Pomiary wstępne i pomiary okresowe wynikające z pozwoleń

Nasza firma wykonuje wszelkie pomiary emisji wynikające z obowiązujących wymogów prawnych określonych w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniach wykonawczych, w tym przede wszystkim Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2405) w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych zbieranych w wyniku monitorowania procesów technologicznych oraz terminów i sposobów prezentacji oraz Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1710) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji.

Pomiary wykonywane są w oparciu o wydaną przez PCA akredytację nr AB 869.

Prowadzimy pomiary wstępne oraz okresowe w zakresie emisji:

  • pyłu ogółem, pyłu PM10 i PM2,5 z procesów spalania paliw oraz procesów technologicznych;
  • zanieczyszczeń gazowych z procesów spalania paliw i procesów technologicznych;
  • lotnych związków organicznych (LZO).

 

Wykonujemy także badania skuteczności działania urządzeń do redukcji emisji zanieczyszczeń, a więc cyklonów, filtrocyklów, filtrów workowych, dopalaczy LZO, czy też filtrów węglowych.

Pomiary wstępne i pomiary okresowe wynikające z pozwoleń

Pozwolenia środowiskowe