Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo ochrony środowiska eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Zgodnie z art. 152 ww. ustawy ust. 1, 2 i 2a instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. Instalacje należy kwalifikować według:

  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. nr 130, poz. 881);
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. nr 130, poz. 880).
    Obowiązkowi uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia podlegają tylko źródła emisji zorganizowanej.


Substancje, których zorganizowana emisja podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia wymienione są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16, poz. 87).


Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta