Sprawozdania i oświadczenia dotyczące usług wodnych

Sprawozdania i oświadczenia dotyczące usług wodnych

Zmiany w zakresie sporządzania sprawozdań i oświadczeń nastąpiły po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, tj. od 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z art. 304 w/w ustawy podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do
przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym:

 1. do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych albo organu
  właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego – w terminie do dnia
  1 marca każdego roku za rok poprzedni;
 2. do właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska:
  1. w przypadku pomiarów ciągłych – w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza, w którym pomiary zostały wykonane – za I półrocze oraz w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary zostały wykonane – za rok kalendarzowy,
  2. w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz w miesiącu – w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane,
  3. c) w pozostałych przypadkach – w terminie 30 dni od dnia zakończenia pomiaru

Przygotowujemy wyniki pomiarów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz. U. z 2020 r., poz. 144).

Opłaty za usługi wodne uiszcza się za:

 • pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • odprowadzanie do wód:
  • wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte
   systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów
   atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach
   administracyjnych miast,
  • wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach
   administracyjnych miast;
 • pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych na potrzeby chowu
  i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych;
 • wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków z chowu lub hodowli ryb oraz
  innych organizmów wodnych.

 

Opłatę za usługi wodne uiszcza się także za:

 1. zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na
  nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;
 2. wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu


Opłaty za usługi wodne ponoszą:

 1. podmioty korzystające z usług wodnych;
 2. osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące :
  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych
   lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej
   retencji;
 3. podmioty wydobywające z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód
  wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód
  morza terytorialnego, kamień, żwir, piasek oraz inne materiały, a także
  wycinające rośliny z wód lub brzegu

Opłata za usługi wodne (z wyjątkiem opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej) składa się z opłaty stałej oraz opłaty zmiennej. Wysokość opłaty stałej ustalają Wody Polskie oraz przekazują podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne w formie informacji rocznej, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Opłatę tę podmiot wnosi na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w czterech równych ratach kwartalnych nie później niż do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału. Opłatę zmienną ustala się po zakończeniu każdego kwartału w formie informacji zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty i przekazuje podmiotowi obowiązanemu do ponoszenia opłat za usługi wodne. Opłatę tę podmiot wnosi na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu informacji. Zarząd Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ustala opłatę zmienną na podstawie danych zawartych w oświadczeniach składanych przez podmioty korzystające z usług wodnych. Wypełnione oświadczenia należy składać do właściwego Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać  oświadczenia, zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz przekazuje podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, w formie informacji, zawierającej także sposób
obliczenia tej opłaty. Wypełnione oświadczenia należy składać do właściwego wójt, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne są obowiązane składać  oświadczenia, zgodnie ze wzorami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Przygotowujemy oświadczenia dla podmiotów obowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne zgodnie z aktualnymi wzorami.