Utrata statusu odpadów

Utrata statusu odpadów

Od 1 stycznia 2022 r. konieczne jest uwzględnianie we wniosku o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów oraz w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów dodatkowych informacji, dotyczących utraty statusu odpadów (jeżeli utrata statusu odpadów jest przewidywana). Informacje te, zawarte są w art. 14 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek poddania ich recyklingowi lub innemu odzyskowi spełniają:

1) łącznie następujące warunki:

a) przedmiot lub substancja mają zostać wykorzystane do konkretnych celów,

b) istnieje rynek takich przedmiotów lub substancji lub popyt na nie,

c) przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne dla zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach, w szczególności dotyczących chemikaliów i produktów mających zastosowanie do danego przedmiotu lub danej substancji, i w normach mających zastosowanie do danego produktu,

d) zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska;

2) szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, które są określone w przepisach prawa Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na podstawie ust. 1a, a jeżeli nie zostały określone w tych przepisach – w zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.

Nasi specjaliści pomogą Państwu uzyskać zezwolenia na przetwarzanie odpadów spełniające najnowsze wymogi prawne.

Utrata statusu odpadów

Pozwolenia środowiskowe