Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników oraz szeroki zakres akredytacji pozwala nam na przedstawienie naszym klientom kompleksowej oferty w zakresie wykonywania pomiarów środowiska pracy. 

Pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy – zakres usług

 

 

 

 


Wykonujemy pomiary w środowisku pracy w zakresie:

 • stężenia pyłu – frakcji wdychalnej  i  respirabilnej,
 • stężenia substancji chemicznych,
 • analizy zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyle,
 • poziomu hałasu,
 • drgań mechanicznych o oddziaływaniu ogólnym i oddziałujących na człowieka przez kończyny górne, przenoszonych przez kończyny górne,
 • natężenia oraz równomierności oświetlenia,
 • parametrów mikroklimatu
 • nielaserowego promieniowania optycznego.


Ponadto metodami nie akredytowanymi realizujemy pomiary;

 • wydatku energetycznego (obciążenia wysiłkiem fizycznym ),
 • wydajności wentylacji.


W przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na stanowiskach pracy, projektujemy i wykonujemy adaptacje akustyczne oraz dokonujemy doboru ochronników słuchu wg PN-EN ISO 4869-2 (Projekty wyciszeń maszyn i urządzeń.)


Zasady pomiarów:

 • Pomiary stężenia pyłu całkowitego i respirabilnego

  Pomiary wykonywane zgodnie z normami: dla pyłu całkowitego PN-91/Z-04030/05, dla pyłu respirabilnego PN-91/Z-04030/06 oraz zgodnie z normą na pobieranie próbek PN-Z-04008-7:2002 i PN-Z-04008-7/Az1:2004. Oznaczanie pyłu na stanowiskach pracy wykonywane jest metodą filtracyjno-wagową.

  Wyposażenie pomiarowe:
  • błonkowe elektroniczne mierniki przepływu Gilibrator i BEMP,
  • aspiratory indywidualne Gilian ProValue, TWO-MET AP-3 i AP-8,
  • głowice pomiarowe do pyłu całkowitego i respirabilnego.
 • Pomiary poziomu hałasu

  Pomiary poziomu hałasu na stanowiskach pracy prowadzone są zgodnie z normami PN-N-01307:1994 oraz PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 – punkt 10 oraz strategię 3 – punkt 11.

  Wyposażenie pomiarowe:

  • mierniki poziomu dźwięku Svan 912, Svan 945, Svan 955, Svan 948, DSA-50, SON-50,
  • kalibratory RION NC-74, Sonopan KA-50, SVANTEK SV 30,
  • kalibrator akustyczny typu 4231 produkcji Brüel&Kjaer
 • Analiza krzemionki w pyle

  Pobieranie próbki w celu oznaczenia zawartości wolnej krystalicznej krzemionki w pyle całkowitym na stanowisku pracy odbywa się zgodnie z normą PN-Z-04018-02. Oznaczanie wykonywane jest metodą spektrometrii w podczerwieni.

  Wyposażenie pomiarowe:

  • aspirator stacjonarny TWO-MET AS-60, AS-65
 • Pomiary stężeń chemicznych czynników szkodliwych w powietrzu; zarówno związków organicznych jaki nieorganicznych

  Pobieranie próbek na obecność chemicznych czynników szkodliwych odbywa się zgodnie z ogólną normą na pobieranie próbek PN-Z-04008-7:2002 i PN-Z-04008-7/Az1:2004 oraz ze szczegółowymi normami i procedurami dla danego związku chemicznego. Pomiary prowadzone są metodą dozymetrii indywidualnej lub metodą stacjonarną dla związków, których metodyka nie pozwala na dozymetrię. Zakresy pomiarowe oznaczanych związków dostępne są w zakresie akredytacji Laboratorium,

  Wyposażenie pomiarowe:

  • błonkowe elektroniczne mierniki przepływu Gilibrator i BEMP,
  • aspiratory indywidualne Gilian ProValue, TWO-MET AP-3 i AP-8,
  • głowice pomiarowe na próbki, sorbenty stałe i ciekłe.
 • Pomiary ekspozycji człowieka na drgania, zarówno miejscowe jak i ogólne

  W ramach określenia ekspozycji człowieka na stanowisku pracy na drgania dokonywane są pomiary wartości skutecznych ważonych częstotliwościowo przyspieszenia drgań przenoszonych przez kończyny górne zgodnie z normami PN-EN ISO 5349-1:2004 i PN-EN ISO 5349-2:2004+A1:2015-11 oraz dla drgań ogólnych PN-EN 14253:2011.

  Wyposażenie pomiarowe:

  • SVAN 948,106
  • kalibrator drgań SV111
 • Pomiar mikroklimatu gorącego, umiarkowanego oraz zimnego

  Pomiar mikroklimatu na stanowisku pracy polega na mierzeniu parametrów fizycznych powietrza oraz wyznaczeniu odpowiednich wskaźników:

  • PMV i PPD dla mikroklimatu umiarkowanego zgodnie z normą PN-EN ISO 7730:2006+AP2:2016-04,
  • IREQmin i twc dla mikroklimatu zimnego zgodnie z normą PN-EN ISO 11079:2008  
  • WBGT dla mikroklimatu gorącego zgodnie z normą PN-EN 7243:2018:2018-01.

  Wyposażenie pomiarowe:

  • miernik mikroklimatu EHA.
 • Pomiary wydatku energetycznego

  Badanie ilości energii cieplnej produkowanej przez organizm podczas wykonywania czynności roboczej, a więc wydatku energetycznego prowadzimy metodą chronometrażowo-tabelaryczną lub na podstawie pomiaru wentylacji minutowej płuc za pomocą miernika. Ocenę wyników dokonuje się w oparciu o następujące akty prawne: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. 60/96 poz. 276) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10.09.1996 w sprawie prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz.U. 114/02 poz. 545 nr 127).

  Wyposażenie pomiarowe:

  • miernik wydatku energetycznego MWE-1.
 • Pomiary oświetlenia elektrycznego

  Pomiary natężenia i równomierności oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy za pomocą luksomierzy zgodnie z normą PN-83/E-04040.03.

  Wyposażenie pomiarowe:

  • luksomierze L-20A, L-50,
  • kalibrator fotometryczny KF-10
Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta