Kwalifikacje, doświadczenie i zaangażowanie pracowników Pracowni Pomiarów Emisji Zanieczyszczeń w połączeniu ze stosowaniem nowoczesnej aparatury pomiarowej umożliwiają wykonywanie szerokiego zakresu pomiarów emisji pyłowych i gazowych odprowadzanych do powietrza zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa Ochrony Środowiska wraz odpowiednimi aktami wykonawczymi. 

  

Pomiary emisji zanieczyszczeń – zakres usług:

 • pomiary emisji pyłu z procesów energetycznego spalania paliw oraz procesów technologicznych
 • pomiary emisji pyłu PM10 i PM2,5 z procesów energetycznego spalania paliw i technologicznych
 • pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych z procesów energetycznego spalania paliw i technologicznych
 • pomiary wysokich stężeń zanieczyszczeń gazowych (SO2, NOx, CO, CO2) z procesów energetycznego spalania paliw oraz technologicznych
 • pomiary emisji lotnych związków organicznych (LZO) dla instalacji (metoda ciągłej detekcji płomieniowo –jonizacyjnej)
 • pomiary wysokich stężeń lotnych związków organicznych (LZO) (metoda przy użyciu rozcieńczalnika - zakres do 47500 mg/m3N)
 • pobieranie próbek do oznaczeń związków organicznych i nieorganicznych
 • pobieranie próbek do oznaczeń metali As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, TI, V oraz Hg
 • pobieranie próbek do oznaczeń HCl
 • badanie skuteczności działania urządzeń ochrony powietrza tj. cyklonów, filtrocyklów, filtrów workowych, dopalaczy LZO, filtrów węglowych.
 • pomiary emisji gazów składowiskowych  (CH4, CO2, O2)
 • pomiary emisji powietrza gleb
 • dostarczanie króćców pomiarowych oraz udzielanie wsparcia w kwestii ich instalacji

 

Pomiary emisji zanieczyszczeń wykonywane są przez bardzo dobrze wyszkolony oraz doświadczony personel, przy użyciu nowoczesnego sprzętu pomiarowego, regularnie wzorcowanego i sprawdzanego.

Szczegółowe informacje o zakresie  akredytacji firmy EKOLAB Sp. z o.o. numer AB 869 znajdziecie Państwo na stronie Polskiego Centrum Akredytacji oraz na naszej stronie internetowej.


Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta