Oferujemy kompleksowe usługi konsultingowe z zakresu ochrony środowiska. Wspieramy naszych Klientów na etapie przygotowania inwestycji oraz podczas funkcjonowania przedsiębiorstw.  Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników w obsłudze klientów eksploatujących różne technologie, doskonała znajomość przepisów prawnych związanych z dziedziną ochrony środowiska pozwala na identyfikację problemów w różnych aspektach środowiskowych i ich skuteczne rozwiązywanie. 
Specjaliści z zakresu gospodarki  wodno – ściekowej, emisji zanieczyszczeń do powietrza,  gospodarki odpadami, akustyki, geologii, hydrogeologii  pomogą Państwu w interpretacji przepisów, dostosowaniu bieżącej działalności do wymagań prawnych, zaplanowaniu i przeprowadzeniu inwestycji w sposób zapewniający bezpieczeństwo z punktu widzenia wymagań środowiskowych na etapie eksploatacji.

Służymy Państwu wsparciem w zakresie:


Udziału w procesie inwestycyjnym obejmującym:

 • sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia na środowisko
 • sporządzenie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • doradztwo w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego


Sporządzania dokumentacji umożliwiających uzyskanie pozwoleń wymaganych przez Prawo Ochrony Środowiska w szczególności:

 • wniosków o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów z instalacji
 • operatów wodno-prawne (na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska, na odprowadzenie ścieków do środowiska, na odprowadzenie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, na wykonanie urządzeń wodnych, pobór wód)
 • wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych
 • analiz konieczności sporządzenia raportu początkowego
 • raportów początkowe
 • wniosków o wydanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów
 • wniosków o wydanie zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2


Obsługi podmiotów gospodarczych w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z wymogów Prawa Ochrony Środowiska, obejmującej:

 • prowadzenie sprawozdawczości (naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, sporządzanie raportów KOBIZE, PRTR, bilansów LZO, sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami, opakowaniami)
 • prowadzenie nadzoru nad spełnianiem wymogów prawa ochrony środowiska
 • audyty środowiskowe
 • udział w kontrolach prowadzonych przez organy ochrony środowiska
 • bieżące informowanie Klientów o zmianach w przepisach dotyczących ochrony środowiska
 • proponowanie rozwiązań formalno-prawnych
 • outsourcing środowiskowy


Wykonywanie prac z zakresu geologii i hydrogeologii:

 • projekty prac geologicznych
 • dokumentacje geologiczne
 • badania geologiczne i wiercenia
 • nadzory geologiczne
 • Wykonywanie Inwentaryzacji przyrodniczych
 • Sporządzanie analiz porealizacyjnych i przeglądów ekologiczny

Artykuły-konsulting

 • Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBiZE)

  Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisji gazów cieplarnianych i innych substancji Zakład (podmiot korzystający ze środowiska) sporządza i wprowadza do krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku raport dotyczący poprzedniego roku kalendarzowego. Obowiązek sprawozdawczy powstał po raz pierwszy w 2011 r. i dotyczy sprawozdania za 2010 r. Raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową http://krajowabaza.kobize.pl, za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie.

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (…), opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
  • przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
  • pobór wód;
  • składowanie odpadów.


       Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska obowiązane są podmioty korzystające ze środowiska. Wysokość należnej opłaty za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie i wnosi na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca 31 marca następnego roku, a także w tym samym terminie przekłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, które zostały wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.


          Na podstawie art. 286 ust. 3 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia, wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposób przedstawiania tych informacji i danych, uwzględniając w szczególności wymaganie, aby formularz wykazu zawierał:

  • zbiorcze zestawienie informacji o zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów,
  • pouczenie, że zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.


  W wymienionym rozporządzeniu ustala się również: formę wykazu, zawartość wykazu, układ wykazu, wymagane techniki przedkładania wykazu.


      Jeżeli w zakładzie prowadzona jest instalacja, która wymaga pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza, a prowadzący instalację nie uzyskał tego pozwolenia, zwyżka za brak decyzji wynosi 500%.


       Obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty. Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki, jak od zobowiązań podatkowych (dział III ustawy Ordynacja podatkowa).

 • Pozwolenia wodnoprawne

  Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w art. 122 precyzuje, kiedy dokładnie wymagane jest pozwolenie wodnoprawne:


  Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

  • szczególne korzystanie z wód;
  • regulację wód, zabudowę potoków górskich, kształtowanie koryt cieków naturalnych, zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody;
  • wykonanie urządzeń wodnych;
  • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, tuneli, rurociągów, przepustów;
  • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne linii energetycznych i telekomunikacyjnych;
  • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód;
  • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych;
  • odwadnianie obiektów budowlanych oraz zakładów górniczych;
  • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
  • rekultywację wód powierzchniowych lub podziemnych;
  • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust.
  • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
  • piętrzenie wody podziemnej.

  Z kolei szczególnym korzystaniem wód nazywamy (art. 37)

  • pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
  • przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
  • piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;
  • korzystanie z wód do celów energetycznych;
  • korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;
  • wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;
  • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.
 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

  Zgodnie z zapisami art. 180 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

  Eksploatacja instalacji powodująca (…) wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

  Z kolei art. 180a ww. ustawy precyzuje:

  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:

  • o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
  • o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.
 • Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

  Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo ochrony środowiska eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Zgodnie z art. 152 ww. ustawy ust. 1, 2 i 2a instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. Instalacje należy kwalifikować według:

  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. nr 130, poz. 881);
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. nr 130, poz. 880).
   Obowiązkowi uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia podlegają tylko źródła emisji zorganizowanej.


  Substancje, których zorganizowana emisja podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia wymienione są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16, poz. 87).

 • Pozwolenia zintegrowane

  Instalacje wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego wymienione są w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. 2014 poz. 1169).


      W pozwoleniu zintegrowanym ustala się warunki emisji na zasadach określonych dla pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wytwarzanie odpadów, odprowadzanie ścieków, pobór wód. W decyzji określa się również dopuszczalne poziomy hałasu z eksploatowanych urządzeń. Ponadto, instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik (Best Available Techniques – BAT) oraz wydawanych systematycznie od 2012 roku konkluzji BAT.


      Gdy eksploatacja instalacji obejmuje wykorzystywanie, produkcję lub uwalnianie substancji powodującej ryzyko oraz występuje możliwość zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych tymi substancjami na terenie zakładu, do wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego należy dołączyć raport początkowy.

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

  Zgodnie z art. 72 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (dalej ustawa ooś) następuje m.in. przed uzyskaniem:

  • decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę,  decyzji  o  zatwierdzeniu  projektu  budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
  • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na  podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym;
  • zezwolenia  na  zbieranie  odpadów,  zezwolenia  na  przetwarzanie  odpadów  i  zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
  • przed  dokonaniem  zgłoszenia  budowy  lub  wykonania  robót  budowlanych  oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

   Przedsięwzięcia wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymienione są w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 71). Rozporządzenie określa przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

   Organem właściwym do wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poza przypadkami wymienionymi w art. 75 ust 1 ustawy ooś, jest wójt, burmistrz, prezydent miasta.
Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta