Oferujemy kompleksowe usługi konsultingowe z zakresu ochrony środowiska. Wspieramy naszych Klientów na etapie przygotowania inwestycji oraz podczas funkcjonowania przedsiębiorstw.  Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników w obsłudze klientów eksploatujących różne technologie, doskonała znajomość przepisów prawnych związanych z dziedziną ochrony środowiska pozwala na identyfikację problemów w różnych aspektach środowiskowych i ich skuteczne rozwiązywanie. 
Specjaliści z zakresu gospodarki  wodno – ściekowej, emisji zanieczyszczeń do powietrza,  gospodarki odpadami, akustyki, geologii, hydrogeologii  pomogą Państwu w interpretacji przepisów, dostosowaniu bieżącej działalności do wymagań prawnych, zaplanowaniu i przeprowadzeniu inwestycji w sposób zapewniający bezpieczeństwo z punktu widzenia wymagań środowiskowych na etapie eksploatacji.

Służymy Państwu wsparciem w zakresie:


Udziału w procesie inwestycyjnym obejmującym:

 • sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia na środowisko
 • sporządzenie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • doradztwo w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego


Sporządzania dokumentacji umożliwiających uzyskanie pozwoleń wymaganych przez Prawo Ochrony Środowiska w szczególności:

 • wniosków o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, zgłoszeń instalacji
 • wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów z instalacji
 • operatów wodno-prawne (na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do środowiska, na odprowadzenie ścieków do środowiska, na odprowadzenie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych, na wykonanie urządzeń wodnych, pobór wód), zgłoszeń wodnoprawnych, ocen wodnoprawnych
 • wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych
 • analiz konieczności sporządzenia raportu początkowego
 • raportów początkowe
 • wniosków o wydanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie odpadów
 • wniosków o wydanie zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2


Obsługi podmiotów gospodarczych w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z wymogów Prawa Ochrony Środowiska, obejmującej:

 • prowadzenie sprawozdawczości (naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska, sporządzanie raportów KOBIZE, PRTR, bilansów LZO, sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami, opakowaniami)
 • prowadzenie nadzoru nad spełnianiem wymogów prawa ochrony środowiska
 • audyty środowiskowe
 • udział w kontrolach prowadzonych przez organy ochrony środowiska
 • bieżące informowanie Klientów o zmianach w przepisach dotyczących ochrony środowiska
 • proponowanie rozwiązań formalno-prawnych
 • outsourcing środowiskowy


Wykonywanie prac z zakresu geologii i hydrogeologii:

 • projekty prac geologicznych
 • dokumentacje geologiczne
 • badania geologiczne i wiercenia
 • nadzory geologiczne
 • Wykonywanie Inwentaryzacji przyrodniczych
 • Sporządzanie analiz porealizacyjnych i przeglądów ekologicznych

Artykuły-konsulting

 • Ocena wodnoprawna.

  Zgodnie z art. 425 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne  ocena wodnoprawna dotyczy następujących działań:
  •    korzystania z usług wodnych;
  •    długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;
  •    piętrzenia wody podziemnej;
  •    rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
  •    wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
  •    wykonania urządzeń wodnych;
  •    regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych;
  •    zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód;
  •    robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
  •    działań, o których mowa w art. 227 ust. 3.

  Działania określone w art. 227 ust 3 to:
  •    wykaszanie roślin z dna oraz brzegów śródlądowych wód powierzchniowych;
  •    usuwanie roślin pływających i korzeniących się w dnie śródlądowych wód powierzchniowych;
  •    usuwanie drzew i krzewów porastających dno oraz brzegi śródlądowych wód powierzchniowych;
  •    usuwanie ze śródlądowych wód powierzchniowych przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka;
  •    zasypywanie wyrw w brzegach i dnie śródlądowych wód powierzchniowych oraz ich zabudowę biologiczną;
  •    udrażnianie śródlądowych wód powierzchniowych przez usuwanie zatorów utrudniających swobodny przepływ wód oraz usuwanie namułów i rumoszu;
  •    remont lub konserwację stanowiących własność właściciela wód: ubezpieczeń w obrębie urządzeń wodnych lub budowli regulacyjnych;
  •    rozbiórkę lub modyfikację tam bobrowych oraz zasypywanie nor bobrów lub nor innych zwierząt w brzegach śródlądowych wód powierzchniowych.

  Szczegółowy rodzaj przedsięwzięć wymagających oceny wodnoprawnej będzie określony w akcie wykonawczym do ustawy Prawo wodne.

 • Zgłoszenia wonoprawne.

  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne w szczególnych przypadkach określonych w art. 123a dopuszcza dokonanie tzw. zgłoszenia wodnoprawnego:
  1) wykonania pomostu do 25 m długości całkowitej;
  2) postoju na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe;
  3) przejścia napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejścia tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi;
  4) przejścia liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne;
  5) wykonania kąpieliska, wyznaczenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego;
  6) odwadniania wykopów budowlanych oraz odprowadzania wód z wykopów budowlanych;
  7) robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie;
  8) wykonywania stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

  Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest właściwy miejscowo starosta, a jeżeli zgłoszenie dotyczy przedsięwzięć na terenach zamkniętych, organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest właściwy miejscowo dyrektor regionalnego zarządu.

 • Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBiZE)

  Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisji gazów cieplarnianych i innych substancji Zakład (podmiot korzystający ze środowiska) sporządza i wprowadza do krajowej bazy, w terminie do końca lutego każdego roku raport dotyczący poprzedniego roku kalendarzowego. Obowiązek sprawozdawczy powstał po raz pierwszy w 2011 r. i dotyczy sprawozdania za 2010 r. Raport wprowadza się do Krajowej bazy przez stronę internetową http://krajowabaza.kobize.pl, za pośrednictwem elektronicznego konta w Krajowej bazie.

 • Opłaty za korzystanie ze środowiska

  Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (…), opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona za:

  • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
  • przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
  • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
  • pobór wód;
  • składowanie odpadów.


       Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska obowiązane są podmioty korzystające ze środowiska. Wysokość należnej opłaty za korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie i wnosi na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce. Podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca 31 marca następnego roku, a także w tym samym terminie przekłada marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, które zostały wykorzystane do ustalenia wysokości opłat oraz wysokość tych opłat.


          Na podstawie art. 286 ust. 3 i 4 ustawy Prawo ochrony środowiska, minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia, wzory wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposób przedstawiania tych informacji i danych, uwzględniając w szczególności wymaganie, aby formularz wykazu zawierał:

  • zbiorcze zestawienie informacji o zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów,
  • pouczenie, że zawarte w wykazie informacje o wysokości należnych opłat stanowią podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.


  W wymienionym rozporządzeniu ustala się również: formę wykazu, zawartość wykazu, układ wykazu, wymagane techniki przedkładania wykazu.


      Jeżeli w zakładzie prowadzona jest instalacja, która wymaga pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza, a prowadzący instalację nie uzyskał tego pozwolenia, zwyżka za brak decyzji wynosi 500%.


       Obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty. Do opłat wnoszonych po ustawowym terminie należy samodzielnie doliczyć odsetki, jak od zobowiązań podatkowych (dział III ustawy Ordynacja podatkowa).

 • Pozwolenia wodnoprawne

  Zgodnie z Art. 389 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:
  1) usługi wodne*;
  2) szczególne korzystanie z wód;
  3) długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej;
  4) rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
  5) wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
  6) wykonanie urządzeń wodnych;
  7) regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych;
  8) zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód;
  9) prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów;
  10) prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

  Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na:
  1) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:
  a) nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  b) nowych obiektów budowlanych;
  2) gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust. 3.

  *Usługi wodne obejmują:
  1) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych;
  2) piętrzenie, magazynowanie lub retencjonowanie wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz korzystanie z tych wód;
  3) uzdatnianie wód podziemnych i powierzchniowych oraz ich dystrybucję;
  4) odbiór i oczyszczanie ścieków;
  5) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych;
  6) korzystanie z wód do celów energetyki, w tym energetyki wodnej;
  7) odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;
  8) trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód – wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast;
  9) odprowadzanie do wód lub do ziemi wód pobranych i niewykorzystanych.

 • Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

  Zgodnie z zapisami art. 180 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

  Eksploatacja instalacji powodująca (…) wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

  Z kolei art. 180a ww. ustawy precyzuje:

  Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:

  • o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
  • o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.
 • Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

  Zgodnie z art. 180 ustawy Prawo ochrony środowiska eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane. Zgodnie z art. 152 ww. ustawy ust. 1, 2 i 2a instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. Instalacje należy kwalifikować według:

  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. nr 130, poz. 881);
  • rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. nr 130, poz. 880).
   Obowiązkowi uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia podlegają tylko źródła emisji zorganizowanej.


  Substancje, których zorganizowana emisja podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia wymienione są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. nr 16, poz. 87).

Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta