Badania laboratoryjne próbek środowiskowych, gleb, odpadów, paliw

Wysokie kompetencje naszych pracowników w połączeniu z nowoczesną aparaturą pomiarową pozwalają na wykonywanie profesjonalnych badań laboratoryjnych próbek środowiskowych, odpadów, paliw stałych oraz próbek technologicznych. Nieustanie podnosimy kwalifikacje naszych pracowników poprzez udział w szkoleniach. Z kolei o wiarygodności i miarodajności wykonywanych przez nasze laboratorium badań może świadczyć prowadzona stale wewnętrzna kontrola jakości, oraz pozytywne wyniki badań biegłości (PT) i porównań międzylaboratoryjnych (ILC).

Analizy laboratoryjne – zakres usług

Przyjmujemy zlecenia na wykonanie badań łącznie z akredytowanym pobieraniem próbek lub próbek dostarczonych przez naszych klientów. Badamy i pobieramy próbki:

 • ścieków;
 • gleby i gruntu;
 • odpadów;
 • paliw stałych (paliw alternatywnych, SRF, biomasy);
 • wód podziemnych i powierzchniowych;
 • wody przeznaczonej do spożycia;
 • wody basenowej;
 • osadów ściekowych;
 • sprężonego powietrza;
 • powietrza ze środowiska pracy;
 • gazów odlotowych;
 • gazów składowiskowych;
 • z procesów technologicznych.

badania laboratoryjne

Nasz zakres akredytacji AB 869 i wykorzystywanie metodyk referencyjnych pozwala na pobieranie i wykonywanie badań w obszarze regulowanym prawnie. W naszym Laboratorium Analitycznym wykorzystujemy następujące metody i techniki analityczne:

 • optycznej spektrometrii z plazmą indukcyjnie wzbudzoną (ICP-OES)
 • spektrometrii mas z jonizacja w plazmie indukcyjnie wzbudzonej (ICP-MS)
 • chromatografii gazowej (GC-FID)
 • chromatografii gazowej (GC) z detektorami FID,NPD,ECD
 • chromatografii gazowej ze spektrometrią masową (GC-MS)
 • chromatografii cieczowej (HPLC-UV-VIS, HPLC-FLD)
 • chromatografii jonowej (IC)
 • spektrometrii w podczerwieni (FTIR)
 • spektrometrii UV-VIS
 • płomieniowej absorpcji atomowej ( FAAS )
 • absorpcji atomowej w technice zimnych par (CV-AAS)
 • kalorymetrii
 • analizy elementarnej paliw (CHS)
 • oraz wielu innych technik klasycznych

Dla naszych klientów realizujemy również badania na nietypowych matrycach (kąpielach galwanicznych, mieszaninach rozpuszczalników, farbach, rudach, barwnikach, półproduktach i produktach), wykorzystywanych dla celów technologicznych. Poza ilościowymi oznaczeniami wykonujemy analizy jakościowe (technikami GC-MS oraz ICP-OES/MS) mające na celu weryfikacje składu próbek, ich ewentualnego zanieczyszczenia oraz identyfikacje wykrytych związków lub pierwiastków.


 • Analiza jakościowa metodą GC-MS

  szkło labortoryjne

  Jakościowe oznaczanie lotnych związków organicznych metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS).

  Chromatografia gazowa sprzężona ze spektrometrią mas (GC-MS) stanowi połączenie dwóch zaawansowanych technik instrumentalnych dedykowanych do oznaczania związków organicznych.  
  Stosowana przez nasze laboratorium technika GC-MS jest dobrą metodą, zarówno identyfikacji, jak i oznaczeń śladowych ilości lotnych związków organicznych w złożonych matrycach różnego typu i pochodzenia. Metoda pozwala na analizę jakościową szeregu związków organicznych w próbkach żywności, materiałach biologicznych, lekach, wodzie, ściekach, powietrzu, odpadach, glebach, farbach, lakierach, paliwach, tworzywach sztucznych i innych.


  Stosując technikę GC-MS, jesteśmy w stanie zidentyfikować jakościowo skład oraz oznaczyć ilościowo związki węglowodorów i ich pochodnych należących do grup takich, jak np.:

  • węglowodory alifatyczne i aromatyczne;
  • halogenopochodne węglowodorów alifatycznych i aromatycznych;
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA);
  • alkohole, fenole, aldehydy, ketony, estry, kwasy karboksylowe, aminy, amidy;
  • pestycydy ( organofosforanowe, polichlorowe, pyretroidy)


  stanowiących zarówno zanieczyszczenia naturalnych próbek, jak i będących głównymi składnikami badanych matryc.

 • Badania gleby, gruntów i osadów ściekowych

  Oferujemy naszym Klientom kompleksową usługę pobierania i badań jakości gleb, gruntów i osadów ściekowych w szerokim zakresie pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań prawnych w celu:

  • Sklasyfikowania gleb i ziemi zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016 r, poz. 1395)
  • Określenia możliwości wykorzystania osadu ściekowego na badanej glebie zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 0, poz. 257).


  Wykonujemy akredytowane pobieranie zapewniające reprezentatywność próbek i badania komunalnych osadów ściekowych i gruntów. Badania oferowane przez nasze laboratorium obejmują wykonanie analiz fizykochemicznych metodami referencyjnymi.

 • Badania paliw stałych (paliw alternatywnych, biomasa)

  Nasza pracownia prowadzi także badania paliw stałych (paliwa alternatywne, biomasa, SRF) sukcesywnie poszerzając swój zakres akredytacji w tym zakresie.
  Pracownia dzięki wyszkolonemu personelowi oraz sprzętowi najwyższej klasy jest w stanie wykonywać badania w bardzo szerokim zakresie analiz:

  • Oznaczanie ciepła spalania metodą kalorymetryczną oraz wartości opałowej z obliczeń (metodą adiabatyczną lub izoperiboliczną);
  • Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i siarki metodą wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR;
  • Oznaczanie zawartość wilgoci całkowitej oraz analitycznej, zawartość popiołu
  • Oznaczanie zawartości Chloru;
  • Oznaczanie zawartości metali (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn – w zakresie akredytacji oraz inne poza zakresem).
 • Badania próbek ścieków

  Oferujemy oferuje naszym Klientom pełne doradztwo w zakresie problematyki związanej z gospodarką ściekową tj. ustalanie z Klientem zakresu analiz, kompleksową usługę pobierania i badań jakości ścieków różnego rodzaju i pochodzenia (ścieki surowe i oczyszczone, ścieki komunalne, ścieki przemysłowe, wody opadowe, wody pochłodnicze itd.) w szerokim zakresie pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań prawnych. Zapewniamy metodyki badań spełniające wymagania zawarte w następujących rozporządzeniach:

  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2005r. Nr 233, poz. 1988 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., Nr 0, poz. 1800 )
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 964 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. z 2004r., Nr. 180, poz. 1867).


  Posiadamy zasoby ludzkie i aparaturowe do akredytowanego pobierania zapewniającego reprezentatywność próbek zarówno chwilowych czy uśrednionych, jak i próbek średniodobowych ścieków odprowadzanych do wody, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych. Sposób pobierania próbek i zakres wykonywanych badań ustalamy każdorazowo z Klientem na podstawie obowiązków wynikających z prawnych uwarunkowań lub na podstawie posiadanych przez Klienta decyzji administracyjnych. Badania oferowane przez nasze laboratorium obejmują wykonanie analiz fizykochemicznych metodami referencyjnymi lub równoważnymi do nich.

 • Badania próbek wód

  Oferujemy naszym Klientom kompleksową usługę pobierania i badań jakości wód ( przeznaczonych do spożycia, powierzchniowych, podziemnych, w kąpieliskach)  w szerokim zakresie pod kątem spełnienia obowiązujących wymagań prawnych.
  Zapewniamy metodyki badań spełniające wymagania zawarte następujących rozporządzeniach:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. 2011 nr 258, poz. 1550 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2016 nr 0, poz. 85);
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. 2002 nr 204, poz. 1728);
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 1478)


  Oferujemy Państwu obsługę wykonaną przez kompetentny personel obejmującą zarówno etap pobrania próbek zapewniający ich reprezentatywność, jak i badania laboratoryjne na najwyższym poziomie jakości, potwierdzone certyfikatem akredytacji.
  Zakres wykonywanych badań ustalamy każdorazowo z Klientem na podstawie obowiązków wynikających z prawnych uwarunkowań lub na podstawie posiadanych przez Klienta decyzji administracyjnych.

 • Badanie odpadów

  Nasza pracownia wykonuje badania odpadów zarówno pod kątem możliwości składowania na składowiskach odpadów, pod kątem możliwości mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, jak i pod kątem wykorzystania ich jako paliwa alternatywne. Oferujemy akredytowane pobieranie próbek odpadów z zapewnieniem ich reprezentatywności oraz komplet badań dostosowany do przeznaczenia tych odpadów.


  Przeprowadzamy testy zgodności dla odpadów kierowanych na składowiska w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277), zarówno dla odpadów obojętnych, niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne i obojętne zgodnie z zakresami w stosownych załącznikach do ww. rozporządzenia. Wykonujemy podstawowe badania odpadów przeznaczonych na mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz.U. 2012 poz. 1052). Oferujemy również badania paliw alternatywnych oraz dodatków do paliw w zakresie wskaźników fizyko-chemicznych dających informacje zarówno na temat ich kaloryczności, jak i stopnia zanieczyszczenia danymi substancjami. Analizujemy także skład morfologiczny odpadów i paliw alternatywnych.


 • Monitoring składowisk odpadów

  Oferujemy kompleksowe wykonanie monitoringu składowisk w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r., w sprawie składowisk odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523).
  Monitoring składowiska odpadów obejmuje następujące składowe:

  • pomiary poziomu wód podziemnych, objętości odcieków oraz wielkości przepływu wód powierzchniowych;
  • pomiary parametrów fizykochemicznych w wodach podziemnych, powierzchniowych i odciekach;
  • pomiary związane z emisją gazów składowiskowych;
  • badanie składu i struktury masy odpadowej;
  • ocena przebiegu osiadania powierzchni składowiska;
  • kontrola stateczności skarp w oparciu o ustalone repery;
  • sprawozdania z monitoringu składowisk odpadów.


  Badanie osiadania powierzchni i stateczności zboczy składowisk dokonujemy z wykorzystaniem odbiornika marki SOKKIA model GRX-1 wraz z kontrolerem SHC-250.
  Badanie emisji gazów składowiskowych wykonujemy za pomocą analizatora GEOTECH GA 5000.
  Dodatkowo wykonujemy pomiary natężenia hałasu.
  Całoroczny monitoring składowiska odpadów zestawiamy w opracowania zawierające:

  • opis monitorowanego składowiska;
  • lokalizację punktów pobierania próbek wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych;
  • analizę wyników badań z odniesieniem do klasy czystości wód podziemnych;
  • analizę trendów zmian stężeń poszczególnych badanych parametrów;
  • określenie ewentualnego wpływu monitorowanego składowiska na otaczające środowisko.
Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta