Oferujemy obsługę  geologiczną polegającą na wykonywaniu szerokiego zakresu badań i dokumentacji koniecznych na etapie przygotowania i eksploatacji inwestycji.  Nasz zespół składa się z wykwalifikowanej kadry geologów posiadających niezbędne uprawnienia.  Dysponujemy niezbędnym, specjalistycznym wyposażeniem i sprzętem do realizacji usług z zakresu geologii.

Naszym klientom służymy wsparciem w następującym zakresie:

MONITORING WÓD PODZIEMNYCH

 • opracowywanie raportów z monitoringu
 • wdrażanie monitoringów wód powierzchniowych i podziemnych
 • prowadzenia monitoringów wód podziemnych na terenach uprzemysłowionych
 • wykonywanie i projektowanie piezometrów
 • renowacja piezometrów
 • realizacji badań monitoringowych wraz z opracowaniem syntez międzyokresowych i corocznych raportów.

HYDROGEOLOGIA

 • projektowanie ujęć wód podziemnych
 • opracowywanie projektów robót geologicznych
 • wykonywanie dokumentacji hydrogeologicznych
 • dozorowanie robót geologicznych
 • inwentaryzacji ujęć wód podziemnych
 • likwidacja studni głębinowych
 • określanie współczynnika filtracji
 • opracowywanie książki eksploatacji studni

GEOTECHNIKA

 • opracowywanie opinii geotechnicznych
 • opracowywanie dokumentacji badan podłoża gruntowego
 • opracowywanie projektów geotechnicznych
 • prowadzenie nadzorów geotechnicznych
 • wykonywanie odbiorów podłoża gruntowego
 • opracowywanie projektów robót geologicznych
 • wykonywanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich
 • dozorowanie robót geologicznych


GEOLOGIA ZŁOŻOWA

 • wykonanie wierceń
 • nadzór i dozór geologiczny nad wierceniami
 • sprawdzanie zgodności dokumentacji złożowej z stanem faktycznym
 • doradztwo i konsultacje związane z racjonalną gospodarką złożem i uzyskaniem koncesji na eksploatację
 • Wycena wartości informacji geologicznej zawartej w dokumentacjach geologicznych złóż kopalin.

OCENA ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI

 • pobieranie próbek gruntu do analiz laboratoryjnych
 • wyznaczenie zasięgu występowania zanieczyszczeń
 • pobieranie próbek powietrza gruntowego

 

 


Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta