Korzystając ze sprzętu wysokiej klasy oraz wieloletniego doświadczenia naszej kadry oferujemy Państwu usługi związane z pomiarami akustycznymi i badaniami hałasu w środowisku ogólnym.

 

 

 

 

 

Pomiary hałasu w środowisku ogólnym (metodyki objęte akredytacją PCA Nr AB 869)

 • hałas pochodzący od instalacji i urządzeń z wyjątkiem hałasu impulsowego, metoda obliczeniowa (wg Załącznika nr 7do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1542))
 • hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, urządzeń na terenach portów (wg Załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 140,poz. 824i nr 288, poz. 1697) z wyłączeniem pkt. H)
 • poziom mocy akustycznej (wg PN-EN ISO 3746)
 • hałas w pomieszczeniach (wg PN-B/87-02156)

Poza w/w Pracownia oferuje:

 • analizy akustyczne zakładów oraz hal przemysłowych (Sound Plan)
 • analizy akustyczne lądowisk dla helikopterów (INM)
 • oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, pozwolenia zintegrowane, przeglądy ekologiczne, analizy porealizacyjne
 • programy ochrony przed hałasem
 • projekty i wykonawstwo adaptacji akustycznych maszyn oraz tłumików akustycznych
 • projekty akustyczne ekranów akustycznych
 • dobór ochronników słuchu
 • pomiary izolacyjności akustycznej przegród budowlanych wewnętrznych od dźwięków powietrznych
 • pomiary izolacyjności akustycznej stropów
 • pomiary czasów pogłosu

wizualizacja planu


 • Projekty wyciszeń maszyn i urządzeń.

  Korzystając z wieloletniego doświadczenia na polu wyciszeń maszyn i urządzeń oferujemy doradztwo oraz wykonawstwo w zakresie ograniczenia emisji hałasu.

  wykres emisji hałasu

  Oferujemy projekty akustyczne i wykonawstwo:

  • obudów dźwiękochłonno-izolacyjnych (przemysł papierniczy, spożywczy, drzewny itp)
  • tłumików akustycznych (absporpcyjyche, rezonatorowych, kombinowanych)
  • projekty adaptacji akustycznej pomieszczeń
  • projekty ekranów akustycznych (od źródeł przemysłowych i komunikacyjnych)

   

  obudowa dźwiękoszczelna tłumik akustyczny
 • Pomiary hałasu dla dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych

  Pomiary wg metodyki referencyjnej określonej w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824).

 • Pomiary poziomu dźwięku (A) w pomieszczeniach

  Pomiary wg PN-87/B-02156:1987 Akustyka budowlana. Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach.

 • Pomiary czasu pogłosu (wyznaczanie chłonności akustycznej oraz średniego współczynnika pochłaniania)

  wykres RT

  Czas pogłosu jest jednym z parametrów charakteryzujących jakość akustyczną pomieszczeń oraz na jego podstawie określić można m.in. chłonność akustyczną pomieszczenia. Informacja nt. chłonności akustycznej pomieszczenia A [dB] jest parametrem umożliwiającym oszacowania emisji hałasu maszyn zlokalizowanych wewnątrz pomieszczeń.

  Częstą sytuacją jest sytuacja w której podczas pomiarów odbiorowych maszyny lub urządzenia, deklarowana przez producenta/dostawcę wartość poziomu hałasu jest niższa niż wynika to z pomiarów In-situ. Znajomość chłonności akustycznej pomieszczenia pozwala na uwzględnienie poprawki  związanej z dźwiękiem odbitym od ścian pomieszczenia dzięki czemu możliwym jest weryfikacja parametrów akustycznych urządzenia. Czas pogłosu jest to czas po którym energia pola akustycznego w pomieszczeniu zmaleje ze stanu ustalonego - po wyłączeniu źródła dźwięku - o 60dB (TR60)

 • Analiza akustyczna zakładów przemysłowych oraz pomieszczeń

  Ekspertyza i analiza akustyczna wykonywana jest przy wykorzystaniu wysokospecjalistycznego oprogramowania HPZ_2001 oraz Sound Plan 7.3.

  rzut 3D

   

  • wyznaczanie zasięgu oddziaływania akustycznego
  • wyznaczanie map przekroczeń wartości dopuszczalnych (mapy różnicowe)
  • identyfikacja najistotniejszych źródeł emisji hałasu do środowiska wraz z określeniem docelowych parametrów akustycznych ograniczających ponadnormatywne oddziaływanie
  • opracowanie planów strategicznych ograniczenia ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego
  • sporządzenie dokumentacji niezbędnej w procesie ubiegania się o pozwolenie zintegrowane
  • sporządzenie raportu oddziaływania nowo projektowanej inwestycji na środowisko akustyczne
  • sporządzenie przeglądów ekologicznych

   

  wizualizacja terenu

   

 • Pomiary i badania hałasu w środowisku

  Pomiary hałasu przemysłowego

  Pomiary wg metodyki referencyjnej określonej w załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014, poz. 1542).

Ekolab sp. z o.o. - folder

Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne

Ekolab sp. z o.o. - ankieta