Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Zgodnie z zapisami art. 180 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

Eksploatacja instalacji powodująca (…) wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Z kolei art. 180a ww. ustawy precyzuje:

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:

  • o masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych lub
  • o masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

Aktualności

Ekolab sp. z o.o. - folder
Ekolab sp. z o.o. - projekty unijne
Ekolab sp. z o.o. - ankieta